Optimalizace skladových zásob

Title Alternative:Stock optimation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor degree thesis deals with the stock optimation in the company Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. The purpose of this treatise is to analyse the current situation in the company and to suggest alternative ways of handling logistic problems, especially those which concern variations in customers´requests. The treatise is based on information drawn from the mentioned literature and from knowledge gained during the work in the logistic department. First of all the treatise describes and explains important logistic terms such as logistic costs, disconnection point, push- and pull-systems and two different approaches to stock holding. More detailed attention is given to production and logistic strategies, their benefits and limitations. The main chapter contains an analysis of the current inventory control and two suggestions relating to fluctuating customers´ demands. The first suggestion is to postpone the disconnection point and the second offer is to start making enquiry prognosis by customers whose requests are cyclically changing. The main goal of this work is to offer proposals of how to stay flexible towards customers together with low stock level.
Bakalářská práce se zabývá optimalizací skladových zásob ve společnosti Monroe Czechia, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou. Účelem práce je analyzovat současnou situaci v podniku a navrhnout způsoby řešení logistických problémů vyplývajících z velkých výkyvů poptávky určitých zákazníků. Bakalářská práce vychází z informací získaných z uvedené literatury a z poznatků nabitých během práce v oddělení logistiky. V prvé řadě jsou popsány a vysvětleny důležité logistické pojmy jako např. logistické náklady, bod rozpojení, tažné a tlačné systémy a dva rozdílné přístupy k zásobám. Větší pozornost je věnována výrobním a logistickým strategiím, jejich přínosům a nedostatkům. Hlavní kapitola obsahuje analýzu současného řízení zásob a dva návrhy řešení problému nestabilní poptávky. Prvním návrhem je posunout bod rozpojení objednávkou zákazníka, druhým návrhem je začít se zabývat prognózami poptávky u zákazníků, jejichž požadavky se cyklicky mění. Cílem bakalářské práce je nabídnout podniku varianty řešení, jak zůstat pružným dodavatelem při nízké hladině zásob.
Description
katedra: KPE;
Subject(s)
logistics, logistic chain, competitive advantage, stock optimation, back-order, additional cost, extrawork, disconnection point, pull-system, push-systém, material flow, forecast, fluctuating demands, release, production capacity, capacity limitation, effectiveness, kanban, just in time method, enquiry prognosis, cycle, trend, logistika, logistický řetězec, konkurenční výhoda, optimalizace zásob, back-order, vícenáklady, vícepráce, bod rozpojení, tažný systém, tlačný systém, materiálový tok, výhled, výkyvy poptávky, odvolávka, výrobní kapacita, kapacitní omezení, efektivnost, kanban, metoda "právě včas", prognózování poptávky, cyklus, trend
Citation
ISSN
ISBN