Konfrontace s Nudgingem v prostředí prodejny

Abstract
Nudging je populárny koncept vychádzajúci z behaviorálnej ekonómie. Ako koncept sa v rôznej intenzite vyskytuje vo všetkých spoločenských okruhoch, kde existuje vzťah - niekto niečo dáva a niekto niečo prijíma - ale aj v otázkach verejnoprospešného správania sa. Nudging ako metóda zažíva najväčší rozkvet v oblastiach pracujúcich so zberom dát, čo následne umožňuje rozvoj efektívnejších foriem nudgingu. Vo všeobecnosti platí názor, že nudging ako metóda je ekonomicky efektívny a etický spôsob dosiahnutia obojstrannej spokojnosti vo vzťahu medzi sprostredkovateľom a prijímateľom služby. Pôvodne som v práci chcel využívať nudging ako metódu v spojení s výtvarným umením. Uvažoval som o využití umeleckých techník na dosiahnutie efektu nudgingu, ale aj o využití nudgingu na vytvorenie umeleckého diela. Oba smery považujem za potenciálne témy pre výskum.Nakoniec som sa rozhodol na nudging nazerať zvonku, pomenúvať a hodnotiť jeho charakteristiky využívaním umeleckých techník. V mojej práci sa na nudging ako na koncept, ale aj metódu dívam z rôznych uhlov. Využívam kritiku, špekuláciu, hyperbolu, ale aj poetiku. V procese uvažovania nad nudgingom som teda prešiel od fascinácie ku kritike. Reakciu na priestor predajne som zvolil ako konkrétny výsek inak veľmi širokej témy. Vedel som, že chcem pracovať s priestorovou inštaláciou a kamenná predajňa mi teda dobre slúži na komentovanie fyzických možností nudgingu.Nudging je tou lepšou alternatívou k manipulácii. Ak sa nechceme prikloniť na stranu manipulácie, musíme sa zmieriť s tým, že nudging sa odstrániť z našej spoločnosti nedá. Nudging sa dá limitovať na nejakú hypotetickú minimálnu hodnotu. Aké úžasné by to bolo, ak by sme len v nutných prípadoch boli vystavení možnosti rozhodnúť sa nebyť na nasledujúcu dobu pod vplyvom nudgingu?
Nudging is a popular concept originating in behavioral economy. As a concept it exist in differrent intensity in every social sphere where relationship of giving and taking or in situations relating to public good. is important Nudging as a method is currently blooming in territory where data collecting is possible, what makes improvement of nudge design possible. General opinion is that nudging is economically effective and ethical method to achieve both side satisfaction in relationship between mediator of service and its customer In work I originally wanted to fuse nudge as a method with concept visual art. I contemplated about two ways how to work. First, to use art techniques to nudge someone, second to use nudge to create artwork. I see both ways as potential for development and research.Eventually I have decided to observe nudging from above and just evaluate and describe its characteristics by using artistic methods. I inspect nudging from several positions, namely position of critique, speculation, hyperbole and poetics. In my thinking process I have moved from fascination towards position of critique.I choose reaction on retail environment as a part of very expanded topic. I knew, I want to work with medium of spatial installation. Space for shopping could be used very well for commentary of physical properties of nudging.Nudging is the better alternative for manipulation. If we do not want to bend over edge of manipulation, we have to admit that it is not possible to erase nudging from our society. It is hypotetically possible to limit nudging to some minimal level. How beautiful it would be, if we had to face only in inevitable sitiations to option to not be under influence of nudging for next period of time?
Description
Subject(s)
behaviorálna ekonómia, zber dát, ekonomická efektivita, etika, kritika, hyperbola, poetika, špekulácia, manipulácia, behavioral economy, data collecting, economical effectivity, ethics, critique, speculation, hyperbole, poetics, manipulation
Citation
ISSN
ISBN