Společenská kabelka trochu jinak

Abstract
Tato bakalářská práce se nazývá Společenská kabelka trochu jinak. Teoretická část obsahuje definici oděvního doplňku a historii oděvních doplňků, zejména kabelek. Další částí jsou inspirační materiály, jedná se o tvar a strukturu strusku.Praktická část obsahuje kolekci navržených kabelek, využité materiály, vazebné vzorování, navržené pleteniny a vybrané realizované kabelky. V závěru práce je doporučené používání a údržba kabelek a vhodné způsoby propagace kolekce.
This bachelor thesis is called Formal handbag a little different. The theoretical part contains the definition of clothing accessory and the history of clothing accessories, especially handbags. Another part are the inspiratory materials, it is the shape and structure - slag.The practical part contains a collection designed handbags, the materials used, patterning, designed knitting and selected realized handbags. At the conclusion of the work is of recommended using and maintenance of handbags and appropriate ways to promote the collection.
Description
Subject(s)
Oděvní doplněk, kabelka, struska, vazebné vzorování pleteniny, materiály, tvar, Clothing accessory, handbag, slag, the binding pattern knitting, materials, shape
Citation
ISSN
ISBN