Formy a možnosti primární a sekundární logopedické prevence v předškolním věku

Title Alternative:Forms and possibilities of primary and secondary logopedical prevencion at pre-school age
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor thesis dealt with logopedic prevention of pre-school children as well as speech education of children with communication handicaps in this age group. The theoretical part focused on a general characterization of childrens´ speech development, possibilities of prevention, and the following logopedic care. Also, a number of examples of communication competence disruption and possibilities of potential precautions were mentioned. In the practical part, we attempted to find out by means of a non-standard questionnaire whether a sufficient attention is devoted to the pre-school children speech development in selected nursery schools, and whether one of the communication disorders is more frequent than others.
Bakalářská práce byla věnována problematice logopedické prevence dětí předškolního věku a otázkám péče o řeč dětí s komunikačními handicapem v této věkové skupině. Teoretická část byla zaměřena na obecnou charakteristiku vývoje dětské řeči, možnosti prevence a následné logopedické péče. Zmíněny byly také příklady narušení komunikačních schopností a možnosti případných preventivních opatření. V praktické části bylo pomocí nestandardizovaného dotazníku zjišťováno, zda je rozvoji řeči předškolních dětí na vybraných mateřských školách věnována dostatečná pozornost a zda je výskyt některé z komunikačních poruch četnější.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 85
Subject(s)
aphasia, gabbleing, breathing, dysarthria, dysphasia, dyslalia, elektymutism, graphic form of speaking, rhinolalia, intermodality, plan of language, stammering, speech thrapist, competent about speaking, kinetic, mutism, ontogenesis of speaking, retard evolution of speaking, uraniscolalia, perception, primary prevention, premathematical ideas, secondary prevention, seriality, surdomutism, afázie, brebtavost, dýchání, dysartrie, dysfázie, dyslalie, elektivní mutismus, grafická podoba řeči, huhňavost, intermodalita, jazyková rovina, koktavost, logoped, mluvní dovednosti, motorika, mutismus, ontogeneze řeči, opožděný vývoj řeči, palatolalie, percepce, primární prevence, předmatematické představy, sekundární prevence, serialita, surdomutismus
Citation
ISSN
ISBN