Trestný čin úvěrového podvodu

Title Alternative:Crime credit cheat
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The offense of credit fraud is included in the internal breakdown of crime in the Police of the Czech Republic in economic crimes. Generally speaking, it is a crime threatening the interests of operators in the area of economic and property. According to some authors, economic crime caused understood, socially dangerous negotiations described in specific parts of the Criminal Code, injurious or prejudicial to the economic policy, economic system and the legal relations, their functioning, rights and legitimate interests of entities such relationships. Economic crime after 1989 began considering the change in economic conditions, the emergence of entrepreneurship, the emergence of many banks, "the opening to the world" and established general market conditions, to acquire its significance. Criminal law legislation would not have to include a legally qualified, all that with the aforementioned facts related. Since there was in 1997 amend the Criminal Code. This amendment was to criminal law, among other offenses, a crime of credit fraud, qualified in the provision of Section 250 B of criminal law. The effectiveness of this amendment was to 1.1.1998. Since then the number of credit fraud to rise steeply and the offense became dominating the offense in the statistics of crime in the Czech Republic.
Trestný čin úvěrového podvodu je zahrnut v interním členění kriminality u Policie České republiky mezi trestné činy hospodářské. Obecně lze říci, že je to trestná činnost ohrožující zájmy subjektů v oblasti ekonomické a majetkové. Podle některých autorů hospodářskou kriminalitou rozumíme zaviněné, společensky nebezpečné jednání popsané ve zvláštní části trestního zákona, poškozující nebo ohrožující hospodářský pořádek, systém ekonomických a souvisejících právních vztahů, jejich fungování, práva a oprávněné zájmy subjektů těchto vztahů. Hospodářská kriminalita po roce 1989 počala vzhledem ke změně podmínek v ekonomické oblasti, vznikem podnikání, vznikem mnoha bankovních domů, {\clqq}otevřením se světu`` a obecně nastolením tržních podmínek, nabývat na svém významu. Trestně právní legislativa již nepostačovala zahrnout a právně kvalifikovat všechna jednání, která se shora uvedenými skutečnostmi souvisela. Vzhledem k tomu došlo v roce 1997 k novelizaci trestního zákona. Touto novelizací byl do trestního práva, krom jiných trestných činů, zaveden trestný čin úvěrového podvodu, kvalifikovaný v ustanovení § 250 b trestního zákona. Účinnost této novelizace byla k 1.1.1998. Od této doby počet úvěrových podvodů strmě stoupal a tento trestný čin se stal dominujícím trestným činem ve statistikách hospodářské kriminality na území celé České republiky.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 68
Subject(s)
economic crime, crime, criminal law, credit fraud, credit agreement, loan subsidies, crime, crime, development, exploration results, proposals for action, hospodářská kriminalita, kriminalita, trestní právo, úvěrový podvod, úvěrová smlouva, úvěr, dotace, trestný čin, vývoj trestné činnosti, průzkum, výsledky, návrhy opatření
Citation
ISSN
ISBN