Frázová slovesa v jazyce z prostředí kanceláře

Abstract
Tato práce se zabývá frázovými slovesy a jejich výskytem v jazyce z prostředí kanceláře. Autor provedl výzkum frázových sloves v korpusu, který byl vytvořen na základě titulků ke dvěma televizním seriálům z kancelářského prostředí. Cílem této práce bylo najít deset nejčastěji se vyskytujících frázových sloves, sestavit přehled o jejich četnosti v korpusu a porovnat výskyt frázových sloves v korpusu vytvořeném na základě anglické verze seriálu a americké verze seriálu. Centrem zájmu této práce byla kvantitativní analýza korpusu. K jejímu uskutečnění byly využity nástroje korpusové lingvistiky, ale některá frázová slovesa byla analyzována i po kvalitativní stránce. Průzkum přinesl seznam deseti nejčastěji vyskytujících se frázových sloves z čehož šest z nich se vyskytlo jak v anglickém tak v americkém korpusu. Výsledky tedy poukazují na to, že u obou korpusů ne-existují velké rozdíly mezi typem nebo četností vyskytujících se frázových sloves. Tyto výsledky se také shodují s nálezy předešlých korpusových studií, které byly prostudovány v přípravné fázi výzkumu. V rámci této práce byla provedena také příkladová studie kvalitativního výzkumu, která odhalila zajímavé odlišnosti ve významu některých frázových sloves, která byla použita v anglickém i americkém korpusu. Tato skutečnost otevírá cestu k dalšímu možnému výzkumu.
The thesis focuses on the use of phrasal verbs in the language of office environment. The research was carried out by examining a corpus created from TV series based on the communication in office environment. The purpose of the study was to find ten most often used phrasal verbs, count the instances of their occurrence and compare the differences between the English and the American usage of phrasal verbs in this context. The thesis used the tools of quantitative corpus research however some phrasal verbs were also analyzed qualitatively. The results identified the top ten phrasal verbs and revealed that six out of ten phrasal verbs are in the top ten of both - the UK and the US corpus. The results therefore suggest that there is not a significant quantitative difference between the number or the type of phrasal verbs in the UK or the US corpus. The findings of the thesis also confirm the results of previous corpus-based studies. The example of a qualitative analysis, which demonstrated interesting differences in meaning and use of some phrasal verbs in the UK and the US corpus introduced an area worth further research.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN