Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla z hlediska schopnosti pojistitele plnit své závazky

Title Alternative:Motor third party liability insurance in light of ability of insurer to fulfil its engagements
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The objective of this diploma paper is to prove the significance of the legislative increase of the insurance compensation limit for damages on articles and the lost profit for creation of reserves for insurance benefits. To achieve this objective, the Chain-Ladder method will be used on a chosen set of data. The first chapter is devoted to motor third party liability insurance, legal development and the Czech Insurers´ Bureau. The second chapter includes an analysis of the motor third party liability insurance market and no claim discount. The third chapter outlines the influence of third party liability insurance on the economic performance of an insurance company (assessment of insurance premium and segmentation in the motor third party liability insurance ) and above all describes technical reserves, which are created by a non-life insurance company. The last chapter includes a calculation of provisions for outstanding claims for situations before and after Directive 2005/14/EC of the European Parliament and the Council was taken into account.
Cílem diplomové práce je prokázat význam vlivu navýšení zákonného limitu pojistného plnění pro škody na věci a ušlém zisku na tvorbu rezervy na pojistná plnění. Pro dosažení tohoto cíle bude využita metoda Chain-Ladder na zvolený soubor dat. První kapitola je věnována pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vývoji právní úpravy a České kanceláři pojistitelů. Druhá kapitola obsahuje analýzu trhu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a tzv. systém bonus malus. Třetí kapitola nastiňuje vliv pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na hospodaření pojišťovny (stanovení pojistného a segmentace v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a především jsou zde popsány technické rezervy, které jsou tvořeny neživotní pojišťovnou. V poslední kapitole je uveden výpočet rezervy na pojistná plnění pro situaci před a po zohlednění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/14/ES, tzv. páté motorové směrnice.
Description
katedra: KPO; přílohy: CD ROM s DP; rozsah: 80 s., 5 s. příloh
Subject(s)
motor third party lability insurance, insurance benefit, insurance accident, technical reserves, provision for outstanding claims, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojistné plnění, pojistná událost, technické rezervy, rezerva na pojistná plnění
Citation
ISSN
ISBN