Využití obrazové analýzy pro odhad dostavy tkaniny

Title Alternative:Weaving density evaluation with the aid of image analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V diplomové práci byla otestována a ověřena efektivita vybraných metod automatického stanovení dostavy různých druhů tkanin. Pro zjištění dostavy prostřednictvím těchto metod byla vybrána sada vzorků s tkaninami v plátnové, keprové, atlasové vazbě a vzorované tkaniny. Základní princip automatického určení dostavy vzorků vycházel z obrazové analýzy. Obrazy tkaniny byly pořízeny skenováním a bylo je zapotřebí předzpracovat. Mezi aplikované metody patřila metoda profilové úrovně šedi, metoda rozložení obrazu pomocí Wienerova filtru a mediánového filtru, metoda matice vzájemného výskytu úrovní šedi a metoda automatického určení dostavy pomocí 2D DFT. Z výsledných hodnot dostavy vzorků vyplývá, že méně náročnější metody generují přesnější výsledky. Obecně ale nelze přesně definovat, která z metod je nejefektivnější pro výpočet dostavy různých druhů tkanin.
Annotation In this diploma work were tested and evaluated efficiency choice methods automatic assessing weaving density different kind of fabrics. To assesent weaving density with the methods were choice set of samples with fabrics in plain, twill, atlas weave structure and patterned fabrics. Prime principle automatic assessing of weaving density was based on image analysis. Images of samples were captured by scanning and it was necessary preprocessing. Among applied methods belonged gray level profile method, method based on image decomposition with Wiener and median filter, method co - occurrence matrix and method automatic assessing weaving density by 2D DFT. From the results of weaving density samples ensue that the less more exacting methods generate more accurately records. Generally, but it is not define exactly, which one of methods is most effective for calculation weaving density different kind of fabrics.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 78 s., 35 s. obr. příloh.
Subject(s)
dostava, obrazová analýza, profilová úroveň šedi, wienerův filtr, mediánový filtr, matice vzájemného výskytu úrovní šedi, fourierova transformace, weaving density, image analysis, gray profile level, wiener filter, median filter, co - occurrence matrix, fourier transform
Citation
ISSN
ISBN