Resocializace v průběhu výkonu trestu odnětí svobody: programy zacházení s odsouzenými

Abstract
Pro zpracování bakalářské práce bylo zvoleno téma resocializace v trestu odnětí svobody a programy zacházení s odsouzenými. Metodická část je věnována v první řadě zpracování odborné literatury a dalších, především internetových zdrojů. Zabývá se definicí pojmů, jako je proces socializace a kriminalita, osobnost odsouzeného, trestný čin, systémem vězeňství, programy resocializace v systému vězeňství, konkrétní programy zacházení aplikované ve věznici Stráž pod Ralskem. Empirická část je zaměřena na dotazníkové šetření realizované ve věznici Stráž pod Ralskem, právě s důrazem na systém programů zacházení.
The selected topic for Bachelor Thesis is re-socialization during imprisonment and convicts treatment programme. The methodical part consists primarily from processing expert literature and other, mostly Internet, sources. The part addresses definition of terms such as the process of socialization, criminality, convict's personality, criminal act, penal system, resocialization programmes in penal systems, specific treatment programmes implemented in the Stráž pod Ralskem Penitentiary. The empirical part of the thesis is focused on questionnaire survey performed in the Stráž pod Ralskem Penitentiary, with emphasis on the treatment programmes.
Description
Subject(s)
socializace a kriminalita, osobnost odsouzeného, trestný čin, vězeňství, programy resocializace, programy zacházení ve věznici Stráž pod Ralskem, socialization and criminality, convict's personality, criminal act, penitentiary system, resocialization programme, treatment programmes in the Stráž pod Ralskem Penitentiary
Citation
ISSN
ISBN