Las diferencias entre los pronombres demostrativos; este, ese y aquel

Abstract
Cílem bakalářské práce je popsat rozdíl v užití španělských ukazovacích zájmen este, ese a aquel (tento, ten, tamten). Učebnice uvádějí pravidla, jak používat tyto determinanty a práce se zaměřuje na hledání konkrétnějších rozdílů. Výzkum probíhal pomocí dotazníků obsahujících otázky, rovněž s názornými ukázkami situací, kde rodilí mluvčí zvolili jedno z ukazovacích zájmen. Cílem práce je zjistit, zda existují jiné faktory, které mají vliv na použití zmíněných ukazovacích zájmen a potvrdit nebo vyvrátit správnost pravidel uváděných v učebnicích.
The aim of the final work is to describe the difference of using Spanish demonstratives este, ese and aquel (this, that, those). The textbooks provide with the rules how to use these demonstratives, and the work focuses on finding more specific differences. The research was conducted using questionnaires which contained questions, as well as illustrative examples of situations where native speakers chose one of the demonstratives. The aim of the final work is to find out whether there are other factors that influence the use of the mentioned demonstratives and confirm or disprove the correctness of the rules in the textbooks.
Description
Subject(s)
tento, ten, tamten, ukazovací zájmena, this, that, those, demonstratives
Citation
ISSN
ISBN