Korekce negativních vlivů psychosociálního prostředí dítěte učitelem. Využití systemického přístupu.

Abstract
Diplomová práce poukazuje na možnosti podpory žáků učitelem za využití systemického přístupu. Teoretická část seznamuje s metodou systémické práce a jejím využitím při práci učitele se žákem a jeho rodinou, vymezuje základní pojmy a shrnuje poznatky ohledně psychického vývoje v období dospívání. Praktická část se zaměřuje na podporu studentky gymnázia, potýkající se se stagnací v oblasti kognitivních procesů, kreativity a odpovědnosti. Cílem práce je ukázat skrze systémické konstelace nové možnosti, jak může učitel pomoci žákovi v obtížných životních situacích skrze podporu sebereflexe a sebepoznání, což se projeví ve facilitaci osobnostního růstu.
The thesis points out the possibilities to support school children using the systemic approach. Theoretical part introduces method of systematic work and its use in teacher's work with pupil and his family, defines the basic concepts and summarizes the findings regarding the psychological development during adolescence. Practical part aims to support a secondary school student experiencing stagnation in the field of cognitive processes, creativity and responsibility. Objective of the work is to show new possibilities how can teacher help the pupil in difficult life situations and support his personal growth using systemic constellations.
Description
Subject(s)
systémické konstelace, adolescent, rodina, škola, podpora učitele, osobnostní růst, systemic constellation, adolescent, family, school, teacher support, personal growth
Citation
ISSN
ISBN