Fraktální geometrie v e-learningovém kurzu na ALS

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématikou fraktální geometrie. Nejprve se práce věnuje objevu a definování fraktálů. Poté rozebírá Hausdorffově dimenzi a teorii nutnou k vytvoření demonstračních aplikací pro e-learning. Praktická část je především věnována implementaci demonstračních aplikací. Popisuje programy na vykreslení Juliových množin s možností smooth coloringu, dále programy na vykreslení fraktální interpolace a demonstraci fraktální komprese obrázku.
This bachelor thesis looks into fractal geometry theme. Firstly it deals with discovery of fractals and their definition. Then it analyzes Hausdorff dimension and theory needed for creating demonstration applications for e-learning. Practical part is mostly devoted to implementation of demonstration applications. Thesis describes application for rendering Julia set with a possibility of smooth colouring, applications for rendering of fractal interpolation and demonstration of fractal image compression.
Description
Subject(s)
Fraktál, Hausdorffova dimenze, IFS, Juliovy množiny, fraktální interpolace, fraktální komprese obrázků, Fractal, Hausdorff dimension, IFS, Julia set, fractal interpolation, fractal compresion of images
Citation
ISSN
ISBN