Marketingová strategie firmy - zaměřeno na zákazníka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Blažková Klára, Ing.
dc.contributor.advisor Dědková Jaroslava, PhDr. Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Horáčková, Petra
dc.contributor.other Skolitel : 54839 Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
dc.contributor.other Konzultant : 55360 Kopal Jaroslav, Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64565 Růžička Tomáš
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24721
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu a marketingového strategického řízení ve firmě. Téma bylo zpracováno v podniku XY, jejíž hlavní činností je výroba dřevěných produktů (her, stavebnic, dekorací, nábytku ad.). Firma je na trhu teprve třetím rokem, kvůli čemuž není oblast marketingu firmy zatím efektivně rozvinuta. Cílem práce je na základě zpracované situační analýzy firmy navrhnout pozměňovací opatření, a to pro oblast financování, podnikové strategie a především marketingu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je literární rešerší věnovanou tématu marketingu. Druhá část práce obsahuje představení firmy, je analyzována její tržní pozice i popsán současný marketingový mix. Dále práce shrnuje možnosti získání mimořádných finančních zdrojů pro marketingové aktivity a konečně návrhy a doporučení na změny v oblasti marketingového strategického řízení firmy. Diplomová práce tak poskytuje firmě podklad pro zefektivnění podnikových procesů i základní informace nezbytné pro zpracování účinné marketingové strategie. cs
dc.description.abstract The diploma thesis focuses on marketing and marketing strategic management in a company. The theme was applied in XY firm, the main business activity of which is the production of wooden products (e.g. games, building blocks, decorations, furniture etc.). The company started functioning only three years ago, which is the reason why it has not fully developed its marketing yet. The goal of the diploma thesis is to make several suggestions on the basis of finished situation analysis for the area of financing, strategic management and mainly marketing. The thesis consists of two parts. The first part is a theoretical recherché that concentrates on marketing. The second part contains introduction of the XY company, situation analysis and current marketing mix. Following chapters summarize some possibilities of gaining extra financial sources for marketing activities and finally suggestions and recommendations for changes in marketing strategic management. The diploma thesis provides possible steps for improvements of business processes and basic data necessary for effective marketing strategy. en
dc.format 100 s., přílohy 5 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. 4. vyd. Praha: Grada, 2013, 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.
dc.relation.isbasedon TRUČKA, J. Marketing jako šachová hra: vítězné strategie pro získání a udržení zákazníků. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 212 s.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-80-265-0054-4.
dc.relation.isbasedon ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.
dc.relation.isbasedon FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 381 s.
dc.relation.isbasedon FERRELL, O. a M. D. HARTLINE. Marketing strategy: text and cases. 6th ed. Mason, OH: South-Western/Cengage Learning, c2014, xxvi, 587 p. ISBN 12-850-7304-5.
dc.relation.isbasedon Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Dřevěné produkty cs
dc.subject finanční řízení cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject Customer en
dc.subject financial management en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject situation analysis en
dc.subject strategic management en
dc.subject wooden products en
dc.title Marketingová strategie firmy - zaměřeno na zákazníka cs
dc.title Marketing strategy - focused on customer en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2015-06-16
dc.date.committed 2015-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
local.identifier.stag 31388
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 484904
dc.subject.verbis strategický marketing cs
dc.subject.verbis strategic marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-26-05 05:26:26 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account