Bankopojištění u vybraných finančních skupin

Abstract
Bakalářská práce se zabývá výběrem nejoptimálnějšího produktu u vybraných bankopojišťoven a poskytnutím případného doporučení pro zlepšení u dalších produktů. Dále je zmíněna historie a vývoj bankopojištění v České republice. Bankopojištění se stává v současné době stále větším trendem, tudíž je dále vysvětlováno z jakých hlavních důvodů se banky s pojišťovnami propojují. Tento proces sebou přináší spoustu výhod ale také nevýhod, jak bankám, pojišťovnám tak i samotným klientům. Následující kapitoly řeší otázku formy spolupráce bank a pojišťoven a také finanční konglomeráty. Jelikož pojistné produkty momentálně poskytuje větší množství bank, museli být pro analýzu zvoleny pouze tři z nich, které byly vybrány na základě různých kritérií, přičemž jedna ze zvolených bank je právě finanční konglomerát. V dalších kapitolách bylo rozebíráno konkrétních pět bankopojistných produktů u všech tří bank a následně byly porovnány pomocí modelového příkladu. Každé z bankopojišťoven bylo dáno doporučení a prostor pro zlepšení produktů. Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší bankopojistné produkty.
This thesis deals with the choice of the optimal product of selected bankassurance companies and provides a recommendation to possible improve their other products. Furthermore, the thesis describes the development and history of bancassurance in the Czech Republic. Bancassurance is currently becoming an increasing trend, thus it is further explained what the main reasons are why banks connect with insurance companies. This process brings many advantages but also disadvantages both to banks, insurance companies and to clients themselves. Following chapters deal with forms of cooperation between banks and insurance companies as well as financial conglomerates. Since a larger number of banks provide insurance products, only three of them had to be selected for an analysis. These were chosen on the basis of different criteria, whereby one of the selected banks is a financial conglomerate. In other chapters, concrete five bancassurance products were analysed for all three banks, and furthermore, these were compared using a model example. Each of the bankassurance was given a recommendation and space to improve their products. Finally, the best bankassurance-products were evaluated.
Description
Subject(s)
Banka, bankopojištění, bankovní a pojistné produkty, finanční skupiny, pojišťovny, Bank, bancassurance, banc and insurance products, financial group, insurance company
Citation
ISSN
ISBN