Udržitelné bydlení

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Matějková Leona, MgA.
dc.contributor.author Stehnová, Lenka
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54986 Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65233 Farářová Eva, Ing.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-09-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24004
dc.description.abstract V 21. století se stalo velice aktuální téma udržitelného rozvoje. Tato bakalářská práce je zaměřena na toto téma ve spojení s bydlením. Tomuto spojení se v odborných kru-zích začalo říkat udržitelná architektura, což je hlavním pojmem, kterým se bakalářská práce zabývá. Prvním cílem bakalářské práce je popsat přínosy udržitelné architektury pro společnost a životní prostředí. Druhým a hlavním cílem práce je vytvoření konceptu udržitelné budovy (zaměření na minimalistickou architekturu), který vy-chází z nabytých poznatků o udržitelné architektuře popsané v práci. cs
dc.description.abstract The topic of sustainable development became very current in the 21st century. The Bachelor Thesis is focused on this topic in connection with real estates. This connecti-on has became known as sustainable architecture, which is the main idea that the Thesis deals with. First goal of the Thesis is to describe benefits of sustainable archtitecture for sociaty and environment. Second and main goal of the Thesis is to design a buil-ding (focused on minimalistic architecture) that is based on acquired knowledge about sustainable architecture. en
dc.format 50 stran
dc.format.extent Ilustrace žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon - Sustainable building design book. 2005. Tokyo, Japan - Energy Outlook 2050 - Andrea Palladio: Čtyři knihy o architektuře. Praha 1956, s. 12. - MELKOVÁ, Pavla a Petr KRATOCHVÍL. Prožívat architekturu. Řevnice: Arbor vitae, 2013. - Operating manual for spaceship earth
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Udržitelná architektura cs
dc.subject Ekologické bydlení cs
dc.subject Trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject Design prostředí cs
dc.subject Sustainable architecture en
dc.subject Ecological living en
dc.subject Sustainability en
dc.subject Environmental design en
dc.title Udržitelné bydlení cs
dc.title Sustainable architecture en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 15.8.2016 9:06
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2016-06-13
dc.date.committed 2016-05-27
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KED
local.identifier.stag 33011
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521625
dc.subject.verbis udržitelná výstavba cs
dc.subject.verbis architektonický design cs
dc.subject.verbis udržitelný rozvoj cs
dc.subject.verbis sustainable development en
dc.subject.verbis sustainable construction en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:19:46 cs
local.verbis.studijniprogram KED Design/Design prostředí cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account