Návrh SW nástroje pro podporu Knowledge Management procesu

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem softwarového nástroje pro podporu Knowledge Management procesu v IT oddělení společnosti ŠKODA AUTO. Teoretická část práce je zaměřena na studium literatury významných autorů, věnujících se znalostem a znalostnímu řízení. Dále je identifikován význam Knowledge Managementu pro organizaci a možnosti jeho uplatnění. Poslední úsek teoretické části práce je zaměřen na definici Knowledge Management systémů, rozlišení jednotlivých typů a možnosti jejich využití pro podporu různých částí Knowledge Management procesu. V praktické části práce je zpracována případová studie IT oddělení ŠKODA AUTO. Prostřednictvím rozhovorů s pracovníky IT oddělení jsou identifikovány požadavky na nový Knowledge Management nástroj a analyzovány důležité znalostní zdroje. Na základě provedené analýzy IT prostředí je vypracován návrh softwarového nástroje pro podporu Knowledge Management procesu. Dalším krokem bylo vytvoření testovacího prostředí pro vývoj výsledného nástroje. V testovacím prostředí, které se skládá ze dvou databází a tří sdílených disků, je pomocí finální webové aplikace prokázána možnost vyhledávání a sdílení znalostí napříč různými znalostními zdroji. V následujících částech práce je popsán způsob implementace do produktivního prostředí ŠKODA AUTO, návrhy na zlepšení a možnosti dalšího uplatnění finálního produktu. V závěru je zpracováno celkové hodnocení této diplomové práce.
Diploma thesis deals with a design and a development of software tool for support of Knowledge Management process in the IT department of ŠKODA AUTO. Theoretical part of the thesis is focused on literature review of important authors, who deals with knowledge and managing of knowledge. Furthermore, the significance of Knowledge Management for enterprises and possibilities of utilisation were identified. The last passage of theoretical part is focused on definition of Knowledge Management systems, distinguishing individual types and possibilities for their usage in order to support different parts of Knowledge Management process. The case study of IT department of ŠKODA AUTO is elaborated in the practical part of the thesis. Demands on new Knowledge Management tool were identified through interviews with employees of IT department. During these interviews, analysis of important knowledge sources was also conducted. On the basis of the IT environment analysis, the design of new tool for Knowledge Management process support was compiled. Creation of test environment for the final software tool development was the next step. Possibility to search and share knowledge across different knowledge sources is demonstrated in this test environment. The test environment consists of two databases and three shared disks. A method of the implementation of software tool to the productive IT environment is described in following chapter. The overall evaluation of this diploma thesis is depicted in the conclusion.
Description
Subject(s)
Knowledge Management, znalost, SW nástroj, KM systém, KM proces, IT oddělení, Knowledge Management, knowledge, SW tool, KM system, KM process, IT department
Citation
ISSN
ISBN