Adaptační proces nových pracovníků ve stanoveném podniku

Abstract
Diplomová práce zkoumá současný stav adaptačního procesu ve společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. Práce je především zaměřena na pozici svářečů a jejich postupné začleňování. Téma adaptačního procesu je aktuální, jelikož mnoho společností, nejen v České republice, adaptaci jako takovou nemá a to může být následkem velké fluktuace především ve výrobních závodech. Teoretická část vysvětluje pojmy, jako jsou personální politika či kultura podniku, ale také průběh adaptačního procesu a spolu s ním spojené hodnocení zaměstnanců. Cílem práce je najít případné chyby v adaptaci a navrhnout, jak by společnost měla těmto chybám předejít či jak je omezit. Ke zjištění problematiky je použito dotazníkové šetření, díky kterému je vidět, kde je nutné zlepšení. Dále je cílem práce navrhnout manuál pro nového pracovníka pro snadnější a efektivnější fungování společnosti jako celku. Poslední cíl zahrnuje ekonomickou analýzu, resp. finanční náročnost, při zakládání výcvikového centra pro svářeče. Největším problémem v adaptačním procesu je jeho délka, která je nedostačující. Navržený manuál má pomoci v rychlejším začlenění se do společnosti.
This diploma thesis examines the current state of the adaptation process in HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. The work is primarily focused on the position of welders and their gradual integration. The topic of the adaptation process is up-to-date as many companies, not only in the Czech Republic, have no adaptation as such, and this can be the result of large fluctuations, especially in manufacturing plants. The theoretical part explains concepts such as personnel policy or business culture, but also the course of the adaptation process and the associated assessment of staff. The aim of the thesis is to find possible mistakes in adaptation and to suggest how the company should prevent or limit these errors. A questionnaire survey is used to identify the issue, which shows where improvement is needed. Further, the aim of the thesis is to design a manual for a new employee for easier and more efficient operation of society as a whole. The latter objective includes an economic analysis, respectively. financial difficulty, when setting up a training center for welders. The biggest problem in the adaptation process is its length, which is insufficient. The proposed manual is intended to help to integrate more quickly into society.
Description
Subject(s)
Adaptace, adaptační proces, manuál, zaměstnanec, Adaptation, adaptation process, induction process, manual, employee
Citation
ISSN
ISBN