Charakteristika úrovně tělesné zdatnosti a pohybové aktivity u dětí školního věku v libereckém regionu

Title Alternative:Charakterystyka poziomu sprawnošci fizycznej i aktywnošci ruchowej dzieci w wieku szkolnym w regionie libereckim
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí školního věku jsou velmi složité kinantropologické pojmy. Obecně se předpokládá velmi významný vztah tělesné zdatnosti vázaný na pohybovou aktivitu. Hlavním cílem projektu je zjištění úrovně pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku v libereckém regionu. Rozsah výběrových souborů byl 130 chlapců a 133 dívek ve věku 10-12 let. Výsledky výzkumu potvrzují nedostatečnou úroveň pohybové aktivity v kontrastu s výsledky úrovně tělesné zdatnosti. Vyvstává otázka použití testových baterií pro měření úrovně tělesné zdatnosti.
Poziom sprawnosci fizycznej oraz poziom aktywnosci ruchowej dzieci w wieku szkolnym to bardzo skomplikowane pojecia z dziedziny kinantropologii. W czasach obecnych zaklada sie istotn4 zaleznosé pomiedzy sprawnosci4 fizyczn4 a aktywnosci4 ruchow4. Glównym celem realizowanego projektu jest stwierdzenie poziomu sprawnosci fizycznej i aktywnosci ruchowej w grupie dzieci w wieku szkolnym w regionie libereckim. Badaniami objeto 130 chlopców i 133 dziewczynki w wieku od 10 do 12 lat. Wyniki badan wskazuj4 na niewystarczaj4cy poziom aktywnosci ruchowej w przeciwienstwie do wyników poziomu sprawnosci fizycznej. Pojawia sie pytanie dotycz4ce wlasciwosci wykorzystania testów do mierzenia poziomu sprawnosci fizycznej.
The levels of physical fitness and the physical activity of children at the school age are very difficult kinantropologic concepts. It is generally assumed there is a very significant relationship of physical fitness to the locomotor activity. The main objective of the project is to establish the levels of physical activity and the physical fitness of school-aged children in the Liberec region. The studied group consisted of 130 boys and 133 girls aged 10-12 years. The research results confirm the insufficient level of physical activity in contrast to the results of the level of physical fitness. During the research raised about the use of test batteries to measure the level of physical fitness.
Die Stufe der körperlichen Tüchtigkeit und die Bewegungsstufe bei den Kindern des Schulalters sind sehr komplizierte kinanthropologische Begriffe. Allgemein kann man voraussetzen, dass ein sehr bedeutender Bezug der körperlichen Tüchtigkeit zur Bewegung besteht. Das Hauptziel dieses Projektes besteht darin, die Stufe der körperlichen Tüchtigkeit und die Bewegungsstufe bei den Kindern des Schulalters in der Region von Liberec festzustellen. Zielgruppe der Selektionsdatei waren 130 Jungen und 133 Mädchen im Alter von 10 – 12 Jahren. Die Ergebnisse der Forschung bestätigen, dass die Bewegungsstufe gegenüber den Ergebnissen der Stufe der körperlichen Tüchtigkeit ungeneigten ist. Es stellt sich die Frage der Applikation der Testbatterie für die Messung der Stufe der körperlichen Tüchtigkeit.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN