2009/2 - Social Sciences and Economy

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XV 2009/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
PhDr. Ing. Helena Jáčová, PhD. – Technická univerzita v Liberci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Eine neue Wortbildungstendenz?
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Schmidt, Peter
  Již po desetiletí lze pozorovat silnou tendenci přechodu původně volných morfémů (lexémů) k výhradně vázanému užití. Tato tendence podpořila vznik prefixoidů a sufixoidů. V literatuře je tato skutečnost dostatečně popsána. Nyní se zdá, že dochází k protichůdnému vývoji, čehož dokladem jsou jednotlivé příklady. Tato tendence není pouze ve většině slovotvorných popisů ještě rozpoznatelná. Předložený příspěvek si klade za cíl tento vývoj popsat a dát podnět ke konkrétnímu zkoumání korpusu.
 • Item
  Reversion toward the mean of corporate revenues' growth – a sectoral perspective
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Welc, Jacek
  Charakteristické znamení finanční výkonnosti podniků je dlouhodobé navrácení těchto výsledků na úroveň průměru za celou ekonomiku. V případě příjmu, to znamená, že firmy v daném období, které vykazují nad průměr vyšší (nižší) dynamiku, v následujících obdobích ukazují tendenci k poklesu (nárůstu) v této dynamice. Článek se zabývá fenoménem návratu k průměru v případě sektorové dynamiky příjmů v Polsku v letech 2006-2008. Výzkum ukázal, že relativní dynamika příjmu jednolitvých sektorů, má tendenci navrácení se k průměru.
 • Item
  Herausforderungen an das Informationsmanagement in Fahrzeugentwicklungsprojekten
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Lohoff, Anne
  Tento příspěvek se zabývá výzvami pro informační management v projektech vývoje automobilů. Z trendů ve vývoji automobilů jsou vyvozovány požadavky na jejich informační management. Prostřednictvím pozorování informačních toků a počítačem podporovaných systémů v současných projektech vývoje automobilů se posuzuje, nakolik může informační management vývoje automobilů tyto požadavky naplňovat. Pracovníci z oblastí produktového plánování a konstrukce produktů, jakož i přípravy výroby jsou upozorňováni na to, jaká potřeba výzkumu a optimalizace v této tematické oblasti existuje.
 • Item
  Charakteristika úrovně tělesné zdatnosti a pohybové aktivity u dětí školního věku v libereckém regionu
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Kupr, Jaroslav; Suchomel, Aleš
  Úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí školního věku jsou velmi složité kinantropologické pojmy. Obecně se předpokládá velmi významný vztah tělesné zdatnosti vázaný na pohybovou aktivitu. Hlavním cílem projektu je zjištění úrovně pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku v libereckém regionu. Rozsah výběrových souborů byl 130 chlapců a 133 dívek ve věku 10-12 let. Výsledky výzkumu potvrzují nedostatečnou úroveň pohybové aktivity v kontrastu s výsledky úrovně tělesné zdatnosti. Vyvstává otázka použití testových baterií pro měření úrovně tělesné zdatnosti.
 • Item
  Jazyková politika Evropské unie
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Vlčková, Irena
  Občané Evropské unie hovoří 23 úředními jazyky. Úroveň jazykových znalostí, motivace, způsob jak se mezi sebou Evropané navzájem domluví, kterými jazyky se v Evropě hovoří nejvíce, jaká je úroveň jazykových znalostí Evropanů, případně jakou mají motivaci nebo jakým způsobem se cizí jazyky učí, bylo předmětem průzkumu agentury Eurobarometr v letech 2001 a 2006. Příspěvek porovnává některé výsledky těchto studií a odkazuje na webové stránky, kde jsou oba dokumenty k dispozici. V roce 2007 byl schválen Rámec pro evropský průzkum jazykových znalostí, na základě kterého budou v roce 2010 testovány jazykové znalosti jednotlivých členských zemí EU.