2009/2 - Social Sciences and Economy

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XV 2009/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
PhDr. Ing. Helena Jáčová, PhD. – Technická univerzita v Liberci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Rozpočtový proces EU: interakce každoročního rozpočtového procesu a finanční perspektivy
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Šimíková, Ivana
  Rozpočtový proces EU je jedním ze základních pilířů rozpočtové politiky EU. Rozpočtový proces EU lze rozdělit do dvou vzájemně oddělených procesů: každoročního rozpočtového procesu a střednědobé finanční perspektivy. Každoroční rozpočtový proces je popsán ve Smlouvě, a formují ho tři oficiální instituce EU: Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament. Poslední dvě jsou jedinými oficiálními rozpočtovými autoritami s rozpočtovými pravomocemi. Na druhé straně finanční perspektiva není ve Smlouvě popsána. Je to Evropská rada, která má největší neoficiální vliv na velikost a strukturu finanční perspektivy. Vzhledem k tomu, že finanční perspektiva představuje pro každoroční rozpočtový proces rozpočtovou kotvu (rozpočtový rámec), má Evropská rada silný vliv na každoroční rozpočtový proces a rozpočtovou politiky EU jako celku.
 • Item
  Using british national corpus in language teaching and learning
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Pekařová, Ivana
  Tento příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti s použitím Britského národního korpusu v hodinách anglického jazyka u studentů na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Protože současné výsledky byly pozitivní, autorka v závěru nastiňuje, jakým způsobem plánuje v zavádění aktivit založených na BNC a rozšiřovat škálu jejich využití v akademickém roce 2009/2010.
 • Item
  Herausforderungen an das Informationsmanagement in Fahrzeugentwicklungsprojekten
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Lohoff, Anne
  Tento příspěvek se zabývá výzvami pro informační management v projektech vývoje automobilů. Z trendů ve vývoji automobilů jsou vyvozovány požadavky na jejich informační management. Prostřednictvím pozorování informačních toků a počítačem podporovaných systémů v současných projektech vývoje automobilů se posuzuje, nakolik může informační management vývoje automobilů tyto požadavky naplňovat. Pracovníci z oblastí produktového plánování a konstrukce produktů, jakož i přípravy výroby jsou upozorňováni na to, jaká potřeba výzkumu a optimalizace v této tematické oblasti existuje.
 • Item
  Kulturstandards in der tschechisch-deutschen Kooperation
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Krause, Bettina
  Kultura a kulturní standardy představují v rostoucí přeshraniční spolupráci v oblasti obchodu překážky, které musejí být oběma partnery zohledňovány. Přezíravost kulturních rozdílů vede k nedorozumění a ke ztroskotání interkulturní spolupráce. Z těchto důvodů musí být oběma partnery zajištěn citlivý přístup ke kultuře kooperačního partnera. Obsahem předložené práce je aktualizace česko-německých kulturních standardů od Schroll-Machlové a Nového z roku 2005 založená na empirickém výzkumu uskutečněném v letech 2008/2009.
 • Item
  Zu den Herausforderungen der regionalen Universitaten - am Beispiel der Euroregion Neisse - Nisa-Nysa
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Neumannová, Helena; Nejedlová, Dana
  V roce 2009 se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci projekt, který se zaměřil na analýzu požadavků trhu v oblasti uplatnění absolventů doktorského studia. V dotazníkovém šetření byli osloveni zaměstnavatelé, aby se vyjádřili k očekávaným kompetencím těchto absolventů vysoké školy a zároveň byli osloveni studenti v doktorském studiu na TUL, aby vyhodnotili kvalitu vysokoškolské přípravy. Autorky předkládají výsledky těchto analýz.