Kulturstandards in der tschechisch-deutschen Kooperation

Title Alternative:Standardy kulturowe w kooperacjach czesko- niemieckich
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Kultura a kulturní standardy představují v rostoucí přeshraniční spolupráci v oblasti obchodu překážky, které musejí být oběma partnery zohledňovány. Přezíravost kulturních rozdílů vede k nedorozumění a ke ztroskotání interkulturní spolupráce. Z těchto důvodů musí být oběma partnery zajištěn citlivý přístup ke kultuře kooperačního partnera. Obsahem předložené práce je aktualizace česko-německých kulturních standardů od Schroll-Machlové a Nového z roku 2005 založená na empirickém výzkumu uskutečněném v letech 2008/2009.
Kultura i standardy kulturowe stanowiq w rosnqcej transgranicznej wspólpracy handlowej bariery, która powinna byé brana pod uwagy przez obu partnerów. Lekcewazenie róznic kulturowych prowadzi do nieporozumien i niepowodzenia w podjyciu wspólpracy miydzynarodowej. Z tychze powodów wazne jest uwrazliwienie siy na kultury partnera zagranicznego. Niniejszy artykul poswiycony jest kwestiom wznowienia czesko-niemieckich standardów kulturowych opisanych przez Schroll-Machlowq oraz Novego z 2005 roku, na bazie badan empirycznych przeprowadzonych w okresie 2008/2009
Within the increasing transnational cooperation, culture and cultural standards constitute barriers which have to be considered by the business partners. Every non-consideration of the foreign culture may result in incomprehension and in the failure of inter-cultural cooperation. That is why both sides should become more sensitive in terms of the cultural standards of their foreign partner. The present paper provides an enhancement of Czech-German cultural standards set by Schroll-Machl and Nový in 2005, based on an empirical study carried out in 2008/2009.
Kultur und Kulturstandards stellen in den wachsenden grenziiberschreitenden Kooperationen Barrieren dar, die von beiden Partnern beachtet werden miissen. Jegliche Nichtbeachtung der fremden Kultur fiihrt zu Missverstandnissen und dem Scheitern interkulturellen Zusammen- arbeitens. Aus diesem Grund muss auf beiden Seiten eine Sensibilisierung fiir den Kooperationspartner erfolgen. Der vorliegende Beitrag liefert eine Aktualisierung tschechisch- deutscher Kulturstandards von Schroll-Machl und Nový aus dem Jahr 2005, auf der Grundlage einer empirischen Studie von 2008/2009.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN