Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Hladíková, Tereza
  Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout čtenáři informace o tom, jaký obraz o učiteli a jeho profesi je vytvářen současným denním tiskem v ČR. Obraz je prezentován na základě sběru dat z vybraného deníku z činnosti ...
 • Mináčová, Aneta
  Cílem práce je charakterizovat vybrané expresivní techniky, popsat jejich historii a vývoj (popř. současné směry), teoretická východiska, metody, formy, techniky a cílové skupiny. Praktická část popisuje, jak muzikoterapie ...
 • Havránková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území ...
 • Laušmanová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá tzv. konečným řešením židovské otázky, které znázorňuje na osudu rodiny libereckého právníka Walthera Perlmanna. Perlmann i jeho rodina patřili bezesporu mezi intelektuální elitu nového ...
 • Horáková, Alice
  Bakalářská práce se zabývá tématem národních kulturních odlišností USA a České republiky pozorovaných v originální verzi a překladu vybraných dílů 1.-20. řady seriálu Simpsonovi. V práci je představen termín kultura a ...
 • Hejnišová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou částic a jejich nejednotného pojetí v českých mluvnicích s důrazem na neostrou hranici s příslovci. První část textu charakterizuje českou slovnědruhovou soustavu, nastiňuje její ...
 • Lengyelová, Lenka
  Práce představuje metodický postup nastudování dětské opery O dvanácti měsíčkách autorů Jaroslava Uhlíře a Zdenka Svěráka se žáky 3. - 5. ročníku základní školy v podmínkách běžné výuky vzdělávacího oboru Hudební výchova. ...
 • Palová, Pavlína
  Bakalářská práce Školy v přírodě očima učitelů analyzuje, jakým způsobem učitelé interpretují svoji zkušenost se školou v přírodě a jaké očekávání a požadavky od absolvování školy v přírodě mají. V rámci teoretické části ...
 • Kolnerová, Michaela
  Tématem bakalářské práce je manipulativní komunikace se zaměřením na pomluvu. První část práce je věnována vysvětlení pojmu manipulace v mezilidských vztazích a její definice. Dále následuje schéma manipulativních způsobů ...
 • Jonášová, Veronika
  Tato bakalářská práce pojednává o činnosti Trestní nalézací komisi v Pardubicích v prvním retribučním období, tedy v letech 1946 1947. Úvodní část práce je teoretická, stručně se zabývá vznikem retribučních dekretů a ...
 • Špalek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá občanskými válkami v Africe. Hlavní metodou práce bude politicko-geografická analýza. V úvodní části práce zde bude vysvětlen a vymezen pojem občanská válka, dále bude konkretizován na území ...
 • Judlová, Lucie
  Cíl bakalářské práce je zaměřen na rozvoj smyslového poznávání přírody jako součást výtvarných činností v mateřské škole. Bakalářská práce se dělí na dvě části. První část je teoretická a zabývá se vývojovou psychologií ...
 • Rosenberg, Dominik
  Hlavním cílem bakalářské práce je analýza animačních programů u cestovní kanceláře. Hlavní část práce tvoří popis animačních programů jako takových. Dále jsou v této práci popsány pracovní podmínky animátorů. Ty jsou ...
 • Pospíchalová, Daniela
  Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit uplatnění absolventů tříletého oboru Rekreologie na Technické univerzitě v Liberci. Jako hlavní hodnotící kritérium bylo využito anketní šetření, které je součástí práce. Anketní ...
 • Jindřichová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na přehled současných trendů jógy v Liberci a okolí. Hlavním cílem je zmapování nabídky vybraných studií pro aktivní trávení času s využitím nejrůznějších forem jógy v Liberci a okolí. Teoretická ...
 • Bariová, Hana
  Práce se zabývá tématem motokrosu jako volnočasové aktivity. Popisuji zde vlivmotokrosu na lidské zdraví. V práci zmiňuji motokrosové vybavení, oblečenía bezpečnostní prvky.V další části je anketní šet..ení zjišťující ...
 • Tomsová, Markéta
  Cílem mé práce je zapojit práci s barvou do různých činností v mateřské škole a vytvořit metodickou příručku Hrátky s barvou v MŠ. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, výzkum a praktickou část.Teoretická část ...
 • Němcová, Michaela
  Tématem této bakalářské práce jsou výtvarné činnosti využívající přírodní materiál a jsou zaměřené na téma tradice a svátky. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku dítěte předškolního věku, výtvarnou výchovu a ...
 • Motyčková, Věra
  Bakalářská práce má charakter teoretické studie s aplikací tématu do didakticko  metodického přesahu. Zabývá se tématem role učitele výtvarné výchovy zaměřené na prezentaci výtvarné tvorby a poukazuje na dosavadní způsoby ...
 • Ludvíková, Jana
  Cílem bakalářské práce je sestavení a ověření literárně-dramatickéhoprogramu Učíme se pohádkami. Tento program je určen pro dětipředškolního věku. Odborná práce je rozdělena do dvou částí teoretickéa praktické.Teoretická ...

View more