Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Nevřelová, Kateřina : P16000784
  Diplomová práce Komparace systému logopedické osvěty v České republice a v Kanadě umožňuje nahlédnout na logopedické systémy a logopedickou osvětu dvou různých zemí, České republiky a Kanady.Umožní čtenáři seznámit se s ...
 • Vrkoslavová, Lucie : P16000781
  Předložená diplomová práce se zabývala problematikou logopedické prevence u dětí v mateřských školách v Libereckém kraji.Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat odborné a metodické zabezpečení logopedické prevence ...
 • Bočková, Jana : P16000689
  Cílem této diplomové práce je zdokumentovat historický, politický, hospodářský a kulturní vývoj města Klášterce nad Ohří v letech 1945 1960. Předkládaný text sleduje tedy poválečné období a následný vývoj města po uchopení ...
 • Bubáková, Kamila : P16000670
  Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy organizace rozšířené výuky plavání na Základní škole (dále ZŠ) Školní 2520 v České Lípě zpracovat metodiky výuky plavání pro jednotlivé ročníky 1. stupně a pro volitelný ...
 • Pánek, Jiří : P16000668
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit na základě stanovení intenzity pohybového zatížení ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy využitelnost netradičních her tchoukball a holomajzna, pro rozvoj aerobní zdatnosti u ...
 • Brožová, Magdalena : P16000664
  Tato diplomová práce se zabývá osobou Jana Hejátka. Nejprve je prostor věnován politické situaci po druhé světové válce, sociálním dopadům státní politiky a detailněji je pak diskutována politická situace, problematika ...
 • Leierová, Klára : P16000546
  Hlavním cílem diplomové práce s názvem Diagnostika motorické výkonnosti ve florbale žen bylo provést analýzu vývoje u ženské reprezentace v období 20142017 a porovnat je se švédskými a švýcarskými hráčkami. Pro testování ...
 • Procházková, Nikola : P16000536
  Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat pomocí měření srdeční frekvence intenzitu pohybového zatížení ve vyučovací hodině školní tělesné výchovy u dívek a chlapců 7. tříd základních škol u netradičních her brenbal a ...
 • Pavlovcová, Petra : P16000535
  Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu Areálu pevných kontrol pro orientační běh v Liberci. Práce se věnuje charakteristice orientačního běhu a jeho využití ve výuce v rámci RVP. Součástí práce je anketní šetření mezi ...
 • Kolmanová, Eva : P16000518
  Diplomová práce se zabývá výukou cizích jazyků na 1. stupni základní školy, a to především se zaměřením na anglický a německý jazyk. Cílovou skupinu cizojazyčného vyučování tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ...
 • Klus, Petr : P16000517
  Diplomová práce se zabývá logopedickou péčí u žáků školního věku, narušenou komunikační schopností a jejími základními kategoriemi.Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se zaměřuje na charakteristiku ...
 • Machtová, Lucie : P15000851
  Diplomová práce je zaměřena na logopedickou intervenci, která poskytována v běžné mateřské škole a v mateřské škole logopedické ve městě Plzeň. V rámci výzkumného šetření bylo cílem zjistit, jakým způsobem je tato intervence ...
 • Prokešová, Lucie : P15000792
  Diplomová práce pojednává o inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných základních školách v rámci hodin tělesné výchovy v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji.Teoretická část ...
 • Remetová, Miriama : P15000758
  Úvodní část bakalářské práce se zabývala aktivizačními metodami ve výuce, plynule přešla do skupinové a kooperativní formy výuky a nakonec jsem popsala klíčové kompetence, jejich rozvíjení a metody využité pro výuku na ...
 • Kubiš, Tomáš : P15000623
  Diplomová práce se zabývá rychlostí reakce v šermu. Zaměřuje se na teoretická východiska k dané problematice, na porovnání rychlosti jednoduché reakce mezi skupinou šermířů a skupinou běžné populace a na návrh vhodných ...
 • Grohová, Karolína : P15000620
  Hlavním cílem práce je analýza přípravy elitního skialpinisty a stanovení doporučení pro zefektivnění tréninkového procesu výkonnostního skialpinisty.Práce se věnuje specifikům techniky závodního skialpinismu s ohledem na ...
 • Hnělička, Jan : P15000575
  Práce se zaměřuje na meziválečnou činnost dvou jednot Československé obce legionářské Liberec a Český Dub v letech 19211938. První část práce se věnuje příchodu československých legionářů na sever Čech a vzniku jejich ...
 • Brejchová, Veronika : P15000524
  Diplomová práce se zabývá jedním z politických procesů, jež se odehrál po únoru 1948. Konkrétně se jedná o politický proces se skupinou nazvanou Hončík a spol. Práce je založena na obsáhlém studiu pramenů a jejich následné ...
 • Vrána, Jakub : P15000496
  Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě motorických testů stanovit úroveň tělesné zdatnosti skibobistů u chlapců ve věku 11-13 let. Jednalo se o dvě skupiny českých a rakouských závodníků. Testované skupiny byly ...
 • Vávrová, Markéta : P15000495
  Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit motorickou výkonnost z důvodu výběru talentovaných jedinců a kontroly stavu trénovanosti v biatlonu na základě empirického šetření. Testováno bylo 127 probandů (65 chlapců a ...

View more