Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Humlová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá prevencí drogových závislostí a zejména pak primární prevencí na středních školách. Zároveň řeší také okolnosti, související s prevencí závislostí. Hlavním cílem bakalářské práce je charakteristika ...
 • Ženíšková, Eva
  Cílem diplomové práce je na základě dotazování, historické analýzy a obsahové analýzy dat zjistit, s jakými pozitivy a negativy se setkávali pracovníci při zakládání zařízení poskytujících ústavní sociální péči v regionu ...
 • Tarasová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat ...
 • Řádová, Martina
  Předložená bakalářská práce se zabývá komplexním mapováním vodních pramenů na území katastru Horní Hanychov. Zájmovou oblastí pro práci jsou i dílčí povodí náležící do povodí Lužické Nisy. Za účelem vymezení vhodného ...
 • Pospíšil, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kvantitativních a kvalitativních poměrů železniční sítě na území Libereckého a Královéhradeckého kraje. První část práce představuje teoretické poznatky o historii a současné podobě ...
 • Kout, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mobility obyvatel v okrese Jičín. Pro její hodnocení je použita metoda gravitačního modelu. Ten zjišťuje všechny prostorové interakce jednotlivých obcí v okrese Jičín. Dále je ...
 • Tavoda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky českých studentů anglického jazyka redukovaným a neredukovaným formám anglických gramatických slov. Součástí práce je hloubkový rozhovor s PhDr. Dušanem Melenem, Ph.D., ...
 • Buschtová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá dětským psychiatrickým oddělením Krajské nemocnice v Liberci a jejím cílem je popsat nejen toto oddělení, ale také charakteristiku klientů školního věku hospitalizovaných na tomto oddělení, ...
 • Ramešová, Marta
  Bakalářská práce se věnuje metodám výuky cizích jazyků. Jsou zde popsány tři nejvýznamnější metody výuky cizích jazyků. Text představuje klady a zápory těchto metodologických postupů. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu ...
 • Kordíková, Tereza
  Bakalářská práce se věnuje analýze silniční sítě v Královéhradeckém kraji. První část práce je zaměřena na obecné informace o dopravě, jejím postavení v národním hospodářství a o geografii dopravy. Podrobně jsou popsány ...
 • Cinke, Jan
  Téma bakalářské práce se zaměřuje na využití metod GIS pro správu, analýzu a sdílení hlukových dat. V teoretické části je nejdříve rozebrána teorie tvorby datového modelu a analytické možnosti GIS, které jsou popsány jak ...
 • Zamazalová, Kateřina
  Konzumní společnost a její vliv na současnou výchovu je velkým tématem filozofů výchovy, ať už byli svědky jejího velkolepého rozvoje, či stáli při jejím samotném zrodu. V souvislosti s tímto tématem nejednou zaslechneme ...
 • Roth, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním tréninku kategorie U7 v FC Slovan Liberec a kategorie mužů v TJ Sokol Ruprechtice. Nejprve se krátce věnuje historii fotbalu a představuje obecně fotbalový trénink, jeho druhy a ...
 • Popová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává v teoretické části o environmentální výchově a jejím využití ve volném čase, k tomu je zde zapojena metoda badatelsky orientovaného vyučování, zároveň je přihlédnuto k charakteristikám cílové ...
 • Kladivová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá otázkou ideálního věku nástupu dětí do institucionalizované péče. Pojednává o vhodnosti nástupu u dítěte ve věku 3 let a u dítěte ve věku 2 let. Cílem této práce je ověřit prospěšnost dřívějšího ...
 • Jonášová, Veronika
  Tato bakalářská práce pojednává o činnosti Trestní nalézací komisi v Pardubicích v prvním retribučním období, tedy v letech 1946 1947. Úvodní část práce je teoretická, stručně se zabývá vznikem retribučních dekretů a ...
 • Frýda, Lukáš
  Práce se zabývá socioekonomickou situací obcí v Libereckém kraji. Na základě vlastních indikátorů jsou všechny obce kraje porovnány a následně vyhodnoceny. V teoretické části je rozebíráno téma obyvatelstvo, jež je spjato ...
 • Navrátil, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na podobu a strukturu silniční sítě v Libereckém kraji a na podobu silničního provozu v Libereckém kraji. Teoretická část především vysvětluje pojmy, které jsou stěžejními v geografii dopravy, ...
 • Makásek, Petra
  Bakalářská práce se nazývá Analýza vztahů v domově důchodců. Práce se zabývá vztahy uživatelů s jejich rodinami a jinými blízkými osobami, kteří žijí na oddělení B se zvláštním režimem. Toto oddělení je koncipováno pro ...
 • Erlebachová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na biografii a bibliografii jilemnického rodáka Jaromíra Horáčka. První kapitoly teoretické části nastiňují autorův život a na Horáčka nahlíží jako na učitele a vlastivědného pracovníka. Další ...

View more