Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16467
 • Item
  Výuka témat z oblasti Blízkého východu v zeměpise na 2. stupni ZŠ
  Klacková, Lucie; Fárek Martin, doc. Mgr. Ph.D. :67751
  Diplomová práce je zaměřena výuku tématu Blízký východ na druhém stupni základních škol v České republice. Teoretická část je zaměřena na rešerši odborné a populárně-naučné literatury týkající se historicko-politického pozadí regionu s důrazem na mezinárodní debatu pro výuku tohoto tématu. Předmětem praktické části je zařazení tématu do předmětu zeměpis na druhém stupni základní školy pomocí školního vzdělávacího programu, tematického plánu, mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Dále se práce zaměřuje na možné materiály, projekty a příkladovou hodinu týkající se tohoto regionu. Hlavním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů zjistit stav výuky tématu Blízkého východu mezi učiteli zeměpisu na druhém stupni základních škol v České republice.
 • Item
  Prostorové aspekty sociálního vyloučení v okresu Česká Lípa
  Kalvová, Šárka; Boháč Artur, RNDr. Ph.D. :64364
  Prostorové aspekty sociálního vyloučení v okresu Česká Lípa
 • Item
  Postoj výrobních podniků působících v České republice ke klimatické změně a cirkulární ekonomii
  Tvrda Jakobova, Hana; Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D. :66873; Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D. :55189
  Bakalářská práce se zaměřuje na postoj několika oslovených výrobních podniků působících v České republice ke klimatické změně a k cirkulární ekonomice. V případě klimatické změny se práce především zaměřuje na činnost podniků spojenou se snižováním emisí antropogenních skleníkových plynů. V případě cirkulární ekonomiky je zkoumán vztah podniků k nákupu nebo výrobě recyklovaných a recyklovatelných materiálů a surovin, jakož i hospodaření s odpady, zejména přeměna odpadů na zdroje. Pro zjištění a zhodnocení postoje byly osloveny výrobní podniky z energeticky intenzivních výrobních odvětví kovovýroby, výroby strojů a zařízení a papírenské výroby. Rovněž bylo osloveno několik dřevozpracujících podniků a zkoumán jejich postoj k trvale udržitelnému lesnímu hospodářství. V práci je u dané problematiky popsána současná činnost podniků a také plány do budoucna, v závěru jsou uvedena doporučení, jak eventuálně angažovanost podniků dál podpořit.
 • Item
  Současný pohled na stravovací návyky dětí staršího školního věku
  Říčařová, Dana; Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D. :55182; Exnar Petr, doc. Ing. CSc. :55183
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na stravovací návyky dětí na druhém stupni základních škol. Cílem je zjistit, jaké stravovací návyky děti v této věkové skupině mají,jak často konzumují různé potraviny a jaká je návštěvnost školní jídelny. V rámci praktické části je proveden výzkum mezi dětmi. Metodou dotazníkového šetření jsou sbírána data o stravovacích návycích, oblíbených jídlech, frekvenci konzumace různých potravin a dalších relevantních informacích. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a dobrovolně. V závěru práce jsou prezentovány a analyzovány výsledky získané z dotazníkového šetření.
 • Item
  Divadelní spolek Krakonoš v obci Vysoké nad Jizerou: tradice ochotnického divadla, zážitková pedagogika a výuka v terénu jako způsob rozvoje povědomí o regionální historii na 2. stupni ZŠ.
  Drmlová, Adéla; Ducháček Milan, PhDr. Ph.D. :65978; Lhotová Markéta, PhDr. Ph.D. :57576
  Místo s nejstarší tradicí ochotnického divadla v republice - to je divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Jeho historie spadá až do konce 18. století, konkrétně do roku 1786, kdy se pod vedením Jana Petrušky konalo první představení, avšak činnost Krakonoše trvá dodnes. Divadelní spolek Krakonoš má bohatý fond archiválií. Při psaní této práce jsou tyto uložené prameny využity, jedná se o jednatelské knihy, knihy sčítající divadelní představení a v neposlední řadě plakáty a scénáře, které divadelní archiv ukrývá. Archiv se nachází v samotné budově divadla. Za dveřmi, které běžný návštěvník přejde a pomalu si jich ani nevšimne. Archiv je přehledně strukturován, což je zásluha dědečka Svatavy Hejralové, ochotnice, která se již narodila do divadelní rodiny. Práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá celkovou historií Vysokého nad Jizerou a divadelního spolku Krakonoš, popisuje pojem zážitková pedagogika, vysvětluje co je rámcový vzdělávací program, jaké metody budou v aktivitách využity a jak se budou hodnotit. Druhá část se zabývá samotnými aktivitami. V nich jsou jak samotné pracovní listy, tak informace k nim. Jsou určeny žákům druhého stupně základních škol, avšak využity mohou být i na školách středních. Cílem diplomové práce je prozkoumat archiválie divadelního spolku Krakonoš a na jejich základě vytvořit aktivity pro výuku regionálních kulturní dějin nejen pro vysocké žáky.