Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáXXX

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16559
 • Item
  Sociální vyloučení v ČR optikou Lewisova konceptu kultury chudoby
  Matějková, Barbora; Jetmarová Jana, PhDr. Ph.D. :58428
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sociálně vyloučených skupin v současné České republice v kontextu Lewisova konceptu kultury chudoby. Cílem práce je zjistit, zda lze v prostředí sociálně vyloučených skupin v České republice nalézt znaky, charakteristické pro kulturu chudoby. Jednotlivé sociálně vyloučené skupiny a jejich charakteristiky jsou představeny v první části práce. Druhá část práce se podrobněji věnuje konceptu kultury chudoby od amerického antropologa Oscara Lewise. Součástí druhé části je také uplatnění teoretických poznatků o sociálně vyloučených skupinách na vybrané příznačné rysy konceptu kultury chudoby a zodpovídá otázku, zda sociálně vyloučené skupiny v ČR vykazují charakteristické rysy kultury chudoby.
 • Item
  Terénní výuka v environmentální výchově s využitím expresivních tvořivých úloh
  Reimannová, Denisa; Trčka Michal, Mgr. Ph.D. :64060
  Diplomová práce se zabývá problematikou exploatace a kontaminace životního prostředí a jejím didaktickým zpracováním v hodinách environmentální výchovy. Cílem práce je navrhnout koncept terénní výuky s užitím expresivních edukativních metod, realizovanou výuku popsat a zhodnotit ji. První kapitola pojednává o vybraných globálních i lokálních environmentálních problémech. Druhá kapitola charakterizuje environmentální výchovu a prezentuje expresivní edukativní metody, které byly pro vyjádření žákovských postojů k environmentální problematice vybrány. V závěrečné kapitole jsou představeny koncepty terénní výuky pro konkrétní skupiny žáků střední školy. Kapitola taktéž obsahuje popis a zhodnocení realizace všech částí terénní výuky.
 • Item
  Propojení algebry a geometrie na 2. stupni ZŠ
  Placek, Andrea; Pirklová Petra, Mgr. Ph.D. :62172; Žáková Jana, Mgr. Ph.D. :66502
  Diplomová práce se zabývá propojením algebry a geometrie, dvou klíčových oblastí matematiky, a zkoumá postoj pedagogů k této problematice. Práce obsahuje výukové materiály, které se zaměřují na tuto problematiku propojení, s metodickými poznámkami a dva testy, které byly předloženy žákům k řešení a snaží se odhalit, zda žáci při řešení využijí geometrii. Záměrem práce je inspirovat pedagogy na 2. stupni základních škol vyučující matematiku k integraci geometrických konceptů do hodin algebry za účelem dosažení hlubšího porozumění a chápání kontextu matematických témat u žáků. Pomocí propojení algebry a geometrie můžeme u žáků dosáhnout zlepšení kritického myšlení, které je v dnešním světě stále důležitější. Výsledky práce reflektují lepší uchopení abstraktních pojmů skrze jejich geometrické zpracování.
 • Item
  Památky Libereckého kraje a jejich edukační možnosti: hrady Bezděz a Houska
  Medviďová, Lucie; Vachková Iva, Mgr. Ph.D. :67529; Havlůjová Hana, PhDr. Ph.D. :69036
  Diplomová práce se věnuje edukačním možnostem dvou vybraných památek Libereckého kraje, konkrétně hradu Bezděz - památky v péči Národního památkového ústavu - a hradu Houska - památky v soukromém vlastnictví. Teoretická část práce pokrývá poznatky nutné k pochopení vzniku, fungování a pozitivních dopadů památkové edukace. Zahrnuje proto témata terénní výuky, muzejní edukace a závěrem památkové edukace. Praktická část práce se zabývá popisem obou památek, způsobem jejich prezentování a postojem k edukačním programům pro školy. V závěru práce jsou obsaženy návrhy edukačních programů představující konkrétní aktivity vhodné pro vybrané památky.
 • Item
  Analýza občanské války ve Rwandě - aplikace do výuky zeměpisu
  Machačný, Vojtěch; Boháč Artur, RNDr. Ph.D. :64364
  Práce pojednává o genocidě ve Rwandě a jejím následném vývoji se zaměřením především na politickou situaci. Od genocidy v roce 1994 se Rwanda stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě a zároveň vykazuje velké zlepšení v ukazatelích lidského rozvoje. Rwanda je tak skvělým příkladem post-konfliktní rekonstrukce. Současně je stát veden vládou jedné strany, která funguje v rámci nominální demokracie s více stranami. Rozvoj se soustředí do velmi malého počtu regionů země, hlasy jsou příležitostně zmanipulované, velké množství moci je soustředěno do několika rukou a neustále probíhá válka, kterou částečně sponzoruje Rwanda. Všechny tyto faktory mají nad sebou ústřední postavu: prezidenta Paula Kagameho. Práce zároveň zkoumá možná východiska řešení konfliktů v Africe a v neposlední řadě pojednává o důležitosti výuky konfliktů na ZŠ.