Narativní metody v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím narativní metody v hodinách anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Cílem této práce je sledování využití narativních metod ve výuce anglického jazyka a vyhodnocení jejich přínosu v praxi. Tato práce se skládá ze tří částí, teoretické, metodické a praktické.Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy spojenými s výukou nrativní metodou, charakterizuje pojem narativní metoda, popisuje význam zařazení narativní metody v cizojazyčném vyučování a cíle výuky cizích jazyků narativní metodou.Metodická část představuje aplikaci narativní metody do hodin anglického jazyka na 1. stupni základní školy a uvádí aktivity, které mohou být do výuky zařazeny.Praktická část se zabývá výzkumem, který byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření mezi učiteli anglického jazyka na 1. stupni základních škol. Dále jsou v ní prezentovány přípravy na vyučování s využitím narativní metody, které vycházejí z teoretických a metodických poznatků. Praktická část zahrnuje jejich ověření v praxi a vyhodnocení výsledků výzkumu.
The diploma thesis deals with the use of the narrative method in primary school English language lessons. The aim of this work is to observe the use of narrative methods in English language teaching and to evaluate their benefits in practice. This thesis consists of three parts, theoretical, methodological and practical.The theoretical part introduces the reader to the basic terms associated with teaching using the narrative method, characterizes the term narrative method, describes the importance of including the narrative method in foreign language teaching and the goals of teaching foreign languages using the narrative method.The methodological part presents the application of the narrative method in primary school English language lessons and lists activities that can be included in the lesson.The practical part deals with research that was carried out through a questionnaire survey among primary school English language teachers. There are also presented sample plans for teaching using the narrative method, which are based on theoretical and methodological knowledge. The practical part includes their verification in practice and evaluation of research results.
Description
Subject(s)
narativní metody, příběhy, narace, storytelling, výuka anglického jazyka, žáci mladšího školního věku, narrative methods, stories, narration, storytelling, English language teaching, young learners
Citation
ISSN
ISBN