Pojetí regionálních dějin ve výuce dějepisu na 2. stupni ZŠ ve Varnsdorfu s důrazem na budování historické gramotnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá výukou regionálních dějin ve Varnsdorfu a jeho okolí. Dále věnuje pozornost používaným výukovým metodám na základních školách 2. stupně na Šluknovsku a tématům, která jsou považována za důležitou součást výuky a jejich atraktivitě pro žáky. V teoretické části je popsán koncept badatelsky orientované výuky, ke které by se mělo v rámci efektivního učení dějepisu přecházet a vymanit se tak z vlivu tradičního pojetí předávání učiva. Dále jsou popsány možné metody výuky, analyzována literatura, využitelná k výuce dějin regionu a vybraná témata jsou zasazena do kurikulárních dokumentů.V praktické části je popsán výzkum, jehož předmětem se stalo dotazníkové šetření, které bylo rozšířeno mezi veřejnost, učitele dějepisu a žáky 2. stupně základních škol. V této části diplomové práce jsou vyhodnoceny výsledky a na jejich základě vznikly metodické materiály využitelné pro učitele dějepisu na 2. stupni základních škol. Na základě výsledků dotazníkového šetření a výběru témat vzniklo 12 časově náročnějších metodických materiálů, které se dají zařadit do výuky.
Main focus of this master degree thesis is teaching of Varnsdorf's and surroundings regional history. It also pays attention to used teaching methods on middle schools of Šluknovsko and topics, which are deemed as important part of teaching and also attractivity of these topics to students. The theoretical part describes the concept of research-oriented teaching, which should be used more for effective learning of history and thus break free from the influence of the traditional concepts of teaching. Afterwards it describes possible methods of teaching, analyses literature usable for teaching of regional history and selected topics are embedded in curricular documents.In practical part is described research, which topic was a questionnaire survey. This questionnaire was distributed to the public, history teachers and middle school students. In this part of the work, the results are evaluated and based on them methodological materials usable for history teachers at secondary schools are created. Based on the results of the survey and selected topics 12 time demanding methodical materials, which could be implemented in teaching, were created.
Description
Subject(s)
badatelsky orientovaná výuka, vyučovací proces, výukové metody, výukové obsahy, pedagogický výzkum, didaktika dějepisu, dějepis, 2. stupeň ZŠ, research-oriented teaching, teaching process, teaching methods, teaching contents, pedagogical research, didactics of history, history, 2nd grade of elementary school
Citation
ISSN
ISBN