Aplikace DMAIC metody v koncernu Bombardier Transportation

Abstract
Cílem diplomové práce je uspořit procesní čas, tedy výrobní hodiny v procesu vybrané společnosti. V teoretické části je popsána štíhlá výroba (LEAN) a nejčastěji aplikované nástroje štíhlé výroby. Dále je v práci vysvětleno propojení štíhlé výroby se strategií řízení Six Sigma a využití metodiky DMAIC. V praktické části je pak metodika DMAIC aplikována na vybraná pracoviště projektu, která jsou úzkým hrdlem celého výrobního procesu z důvodu přesahu výrobních normo hodin. Na těchto pracovištích proběhly optimalizační změny formou DMAIC redukující výrobní hodiny. Po zavedených změnách a ustálení procesu byla vyčíslena časová i finanční úspora dílčích pracovišť.
The aim of the diploma thesis is to save process time, it means production hours in the process of a selected company. The theoretical part describes lean manufacturing (LEAN) and the most commonly applied lean manufacturing tools. The thesis explains the connection of lean manufacturing with the Six Sigma management strategy and the using of DMAIC methodology. In the practical part, the DMAIC methodology is applied to selected workplaces of the project, which are the bottleneck of the entire production process due a lot of production hours. At these workplaces, optimization changes took place in the form of DMAIC reducing production hours. After the introduced changes and stabilization of the process, the time and financial savings of partial workplaces were calculated in cash.
Description
Subject(s)
Lean, Six Sigma, nástroje Lean, metodika DMAIC, svařování, úspora výrobních hodin, Lean, Six Sigma, Lean tools, DMAIC methodology, welding, saving production hours
Citation
ISSN
ISBN