Svalové dysbalance u běžců na lyžích

Abstract
Cílem diplomové práce bylo ověřit vliv intervenčního programu sestaveného z kompenzačních cvičení zaměřených na svalové dysbalance u běžců na lyžích. Pro vypracování práce byla provedena rešerše dostupné oborové literatury a vědeckých článků, na základě kterých byly vytvořeny testy jednotlivých svalových skupin a kompenzační programy zaměřené na svalovou dysbalanci horního zkříženého syndromu. Dále byla použita metoda komparativního experimentu plánu se dvěma skupinami - pretestem a posttestem. Experimentální skupina se skládala z 12 běžců na lyžích lyžařského klubu TJ Dukla Liberec a kontrolní skupina z 15 sportovců lyžařského klubu ČKS SKI Jilemnice. Obě tyto skupiny byly zastoupeny ve věkovém rozmezí 13-20 let, odpovídajícím závodním kategoriím U15-U20. Výzkumem byl splněn cíl a ověřeny hypotézy práce. Bylo prokázáno, že zařazením kompenzačních cvičení do tréninkového procesu běžců na lyžích v délce 12 týdnů došlo ke zlepšení stavu měřených svalových skupin.
The diploma thesis aimed to verify the effect of an intervention program composed of compensatory exercises focused on muscle imbalances among cross-country skiers. For the elaboration of the work, a search of available literature and scientific articles was performed, based on which tests of individual muscle groups and compensatory programs focused on the muscular imbalance of the upper crossed syndrome were created. Furthermore, the method of comparative experiment a plan with two groups - pretest and posttest - was used. The experimental group consisted of 12 cross-country skiers from the TJ Dukla Liberec ski club and the control group consisted of 15 athletes from the ČKS SKI Jilemnice ski club. Both of these groups were represented in the age range of 13-20 years, corresponding to the racing categories U15-U20. The research fulfilled the goal and verified the hypotheses of the work. It has been shown that the inclusion of 12-week compensatory exercises in the skiers´ training process has improved the condition of the measured muscle groups.
Description
Subject(s)
běžecké lyžování, svalová nerovnováha, kompenzační cvičení, kompenzační program, svalové testy, cross-country skiing, muscle imbalance, compensatory exercises, compensatory program, muscle tests
Citation
ISSN
ISBN