Kazuistika osoby s dyskalkulií a rysy dysgrafie při kombinované zdravotní zátěži

Abstract
Kazuistika se zabývá zkoumáním zdravotně postižené osoby se specifickými poruchamiučení. Seznamuje čtenáře s teoretickými východisky dyskalkulie a dysgrafie. Za cíl si tato práce klade porovnat různé životní etapy postižené ženy s ohledem na všechna její omezení. Opírá se o podrobné anamnézy. Cíle práce jsou dosahovány využitím diagnostických metod, jako je rozhovor, pozorování a koláč radostí a starostí.
Casuistry examines a person with disabilities who have specific learning disorders. Thisstudy familiarize its readers with theoretical basis of dyscalculia and dysgraphia. The goal of this thesis is to compare the different phases of life taking into account the limitations of such handicap woman. It relies on the detailed anamnesis. The goals of the thesis are achieved by using diagnostic methods such as interview, observations and pie of pleasure and concerns.
Description
Subject(s)
specifické poruchy učení, dyskalkulie, dysgrafie, zdravotní omezení, postižení, handicap, zkoumaná osoba, specific learning disorders, dyscalculia, dysgraphia, handicap and limitations, subject of study
Citation
ISSN
ISBN
Collections