Příběh v prostoru

Abstract
Tématem diplomové práce je příběh autorky složený z obrazů a nahrávek. Dílo je vytvořeno v interaktivním digitálním prostředí. Tento projekt je alternativou k vedení deníku, blogu a má blízko k autobiografickému filmu či virtuální galerii. Nejblíže má však k počítačovým hrám. Jedná se o virtuální svět, kterým lze procházet a divák na něj může, díky jeho interaktivitě, sám reagovat. Má také svobodu ve čtení a interpretací díla. Smyslem práce je vytvoření kompozice v podmínkách, ve kterých se může autorka vyjadřovat nelineárním způsobem a nemusí být závislá na pořadí nebo jakémkoliv formátu. To umožnuje právě interaktivní prostředí.
The topic of the diploma thesis is the author's story composed of paintings and recordings. The work is created in an interactive digital environment. This project is an alternative to keeping a diary, a blog and is close to an autobiographical film or a virtual gallery. However, it is closest to computer games. It is a virtual world that can be walked through and the viewer can, thanks to its interactivity, react to it himself. He also has the freedom to read and interpret the work. The purpose of this work is to create a composition in conditions in which the author can express herself in a non-linear way and does not have to depend on the order or any format. This is made possible by an interactive environment.
Description
Subject(s)
Deník, zvuk, záznam, interaktivita, nelinearita, příběh, prostor, prádlo, obraz, text, poznámky, Diary, sound, records, interactivity, non-linearity, story, space, clothes, picture, text, notes
Citation
ISSN
ISBN