Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu

Abstract
Bakalářská práce na téma Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu se zabývá teoretickou částí, na kterou navazuje část praktická. V teoretické části je zaměřena na základní pojmy týkající se rizika, risk managementu, matice rizik a norem ISO. Dále představuje pojišťovnictví, v rámci kterého je podrobněji popsáno pojištění a jeho základní pojmy, pojistné, druhy neživotního pojištění a na závěr metody vícekriteriálního hodnocení. Praktická část charakterizuje vybraný subjekt Herní-svět.cz s. r. o., v rámci kterého je proveden risk management a matice rizik. Dále práce detailně rozebírá současnou pojistnou ochranu a zahrnuje preference důležité při výběru kritérií pro vhodnou pojistnou ochranu. V poslední části této práce jsou porovnány a zhodnoceny jednotlivé nabídky pojišťoven a následně je vyhodnocená optimální pojistná ochrana vybraného subjektu.
The bachelor's thesis on the topic Optimization of Insurance Protection of a Selected Company deals with the theoretical part which is followed by a practical part. The theoretical part focuses on basic concepts related to risk, risk management, risk matrix and ISO standards. It also presents the insurance industry, in which insurance and its basic concepts, premiums, types of non-life insurance, and finally, the methods of multicriteria evaluation are described in more detail. The practical part describes the selected company Herní-svět.cz s. r. o. within which the risk management and risk matrix is performed. Furthermore, the thesis deals with the current insurance protection in detail, also includes preferences important in the selection of criteria for appropriate insurance protection. Last part, the individual offers of insurance companies are compared and evaluated, and then the optimal insurance protection of the selected company is evaluated.
Description
Subject(s)
optimalizace, pojistná ochrana, pojištění podnikatelských rizik, risk management, riziko, business risk insurance, insurance protection, optimization, risk, risk management
Citation
ISSN
ISBN