Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu

dc.contributor
dc.contributor.advisorTatek Benetti Karina, Ing. Ph.D. : 58115
dc.contributor.authorVraštilová, Kristýna
dc.date.accessioned2021-06-14T07:21:47Z
dc.date.available2021-06-14T07:21:47Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-07
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-7
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu se zabývá teoretickou částí, na kterou navazuje část praktická. V teoretické části je zaměřena na základní pojmy týkající se rizika, risk managementu, matice rizik a norem ISO. Dále představuje pojišťovnictví, v rámci kterého je podrobněji popsáno pojištění a jeho základní pojmy, pojistné, druhy neživotního pojištění a na závěr metody vícekriteriálního hodnocení. Praktická část charakterizuje vybraný subjekt Herní-svět.cz s. r. o., v rámci kterého je proveden risk management a matice rizik. Dále práce detailně rozebírá současnou pojistnou ochranu a zahrnuje preference důležité při výběru kritérií pro vhodnou pojistnou ochranu. V poslední části této práce jsou porovnány a zhodnoceny jednotlivé nabídky pojišťoven a následně je vyhodnocená optimální pojistná ochrana vybraného subjektu.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis on the topic Optimization of Insurance Protection of a Selected Company deals with the theoretical part which is followed by a practical part. The theoretical part focuses on basic concepts related to risk, risk management, risk matrix and ISO standards. It also presents the insurance industry, in which insurance and its basic concepts, premiums, types of non-life insurance, and finally, the methods of multicriteria evaluation are described in more detail. The practical part describes the selected company Herní-svět.cz s. r. o. within which the risk management and risk matrix is performed. Furthermore, the thesis deals with the current insurance protection in detail, also includes preferences important in the selection of criteria for appropriate insurance protection. Last part, the individual offers of insurance companies are compared and evaluated, and then the optimal insurance protection of the selected company is evaluated.en
dc.description.mark
dc.format63 s. (78 845 znaků)
dc.format.extent-
dc.identifier.signatureV 202102711
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160114
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDUCHÁČKOVÁ, Eva. 2015.~Pojištění a pojišťovnictví.~Praha: Ekopress.~ISBN 978-80-87865-25-5. itemDUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. 2012.~Teorie pojistných trhů.~Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-015-7.~ itemFOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ, 2010. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-59-0. itemREJDA, George E. 2011. Principles of risk management and insurance. 12th ed. Boston: Pearson. ISBN 01-329-9291-4. itemŘEZÁČ, František. 2011. Řízení rizik v pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. 222 s. ISBN 978-80-21056-75-6. itemPROQUEST. 2019. Databáze článků ProQuest [online]. Washington D.C.: ProQuest, 2020. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize parKonzultant:~František Korbelář,~jednatel~firmy~Herní-svět.cz s. r. o.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectpojistná ochranacs
dc.subjectpojištění podnikatelských rizikcs
dc.subjectrisk managementcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbusiness risk insuranceen
dc.subjectinsurance protectionen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk managementen
dc.titleOptimalizace pojistné ochrany vybraného subjektucs
dc.titleOptimization of Insurance Protection of a Selected Companyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSFS
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKSY
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000087
local.identifier.stag41667
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis7e0bd7f8-969b-4fd0-aba1-c6a617028f16
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2711
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Vrastilova_Kristyna.pdf
Size:
530.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP2021_Vrastilova.pdf
Size:
186.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Zápisy z obhajoby_Vraštilová.pdf
Size:
29.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP