Terénní výuka zeměpisu v Českém ráji (části spadající pod Liberecký kraj)

Abstract
Tématem diplomové práce je terénní výuka v Českém ráji, konkrétně pak v části spadající pod Liberecký kraj. Úvodní teoretické kapitoly čtenáře seznamují s podobami terénní výuky, s cíli, formami, s pozitivy, ale i možnými negativy této formy výuky. Nechybí ani komplexní charakteristika výukového prostoru s konkrétními příklady pro další možnou realizaci terénní výuky. Důležitou součástí práce jsou navržené koncepty terénní výuky, které obsahují pracovní listy pro žáky, klíč k pracovním listům a metodické listy pro učitele. Tyto metodické listy mají učitelům sloužit jako návod k realizaci a k dosažení očekávaných výstupů a cílům terénní výuky ve vybrané lokalitě Českého ráje. V neposlední řadě nechybí ani realizace navržené terénní výuky žákem 9. ročníku základní školy.
The topic of this master's thesis is field teaching in the Bohemian Paradise, specifically in the part falling under the Liberec region. The introductory theoretical chapters acquaint the reader with the forms of field teaching, the goals, the positives, but also the possible negatives of this type of teaching. This part of the thesis also contains a comprehensive description of the teaching space with specific examples for further possible exercises of field teaching. The proposed concepts of field teaching are also an important part of the thesis. They contain worksheets for pupils, the keys to these worksheets, and methodological sheets for teachers. These methodological sheets are to serve as a guide for teachers to exercise the field teaching and to achieve the expected educational goals of the field teaching in this part of the Bohemian Paradise. Last but not least, the thesis also contains an implementation of the proposed field teaching by a pupil from the 9th grade of primary school.
Description
Subject(s)
Zeměpis, geografické znalosti a dovednosti, terénní výuka, pracovní listy, metodické listy, smyslové vnímání, cestovní ruch, Český ráj, Geography, geographical knowledge and skills, field teaching, worksheets, methodological sheets, sensory perception, tourism, Bohemian Paradise
Citation
ISSN
ISBN