Cena hejtmana Libereckého kraje

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Vliv digitalizace na rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti
  Pacovský, Pavel; Mazurchenko Anastasiia, Mgr. : 66991
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit míru využití digitálních vzdělávacích nástrojů a platforem v procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců vybrané společnosti a navrhnout doporučení pro zefektivnění tohoto procesu. První část této práce se zabývá teoretickými východisky řízení lidských zdrojů ve vztahu k jejich vzdělávání a rozvoji v zaměstnání. Druhá část této práce osvětluje problematiku digitalizace a její zakomponování do procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Třetí část poté představuje konkrétní digitální trendy ovlivňující vzdělávání a rozvoj na pracovišti. V závěrečné části je představena vybraná firma společně s její organizační strukturou a výsledky dotazníkového šetření, které zkoumají efektivitu digitálních rozvojových a tréninkových materiálů a dalších platforem určených pro trénink lidských zdrojů a šíření informací. Na základě jejich vyhodnocení jsou navržena doporučení, které by měli přispět k aktivnějšímu využívání digitálních vzdělávacích a rozvojových platforem či materiálů a vyšší informovanosti zaměstnanců o možnostech vzdělávání a rozvoje v rámci dané firmy.
 • Item
  Work-Life Balance ve vybrané společnosti
  Nazarenková, Alena; Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D. : 54969
  Diplomová práce pojednává o problematice work-life balance (dále WLB) neboli rovnováhy pracovního a osobního života, a to jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele. První část práce obsahuje teoretická východiska, předmětem je zejména vymezení koncepce WLB jakožto součásti jednoho z pilířů společenské odpovědnosti firmy. Následně jsou blíže charakterizovány přínosy zavádění politiky WLB a její nástroje. Součástí je také koncepce zhodnocení WLB v oblasti nákupu. Cílem je na základě zhodnocení konceptu, zabývajícím se harmonizací pracovního a osobního života, navrhnout vhodná opatření pro oblast nákupu, a to na základě zjištěných nedostatků. V analytické části je věnována pozornost implementovaným opatřením v letech 2017 až 2018. Dotazníkové šetření se zaměřuje nejen na stávající rovnováhu zaměstnanců mezi pracovním a osobním životem, ale také na současný stav WLB nabídky pro zaměstnance. V závěru práce jsou zhodnoceny výzkumné otázky a představeny doporučení vyplývající ze zjištěných nedostatků.
 • Item
  Nové trendy ve vývoji software
  Křůmalová, Lenka; Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D. : 54781; Rudolf Jan, Bc. Konzultant2 : 64503
  Tato diplomová práce se zabývá především aktuálními trendy, které ovlivňují vývoj softwaru. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je analyzovat současné trendy v oblasti vývoje softwaru. Práce se zaměří nejprve na aktuálně dostupné možnosti, které lze při vývoji využít, a poté na požadavky uživatelů a způsob, jak jim vyhovět za pomoci dostupných možností. Cílem praktické části je potom zjištěné poznatky využít při vývoji aplikace pomocí zvolené technologie, zhodnotit, zda je v souladu se současnými trendy a najít případné možnosti zlepšení.