Nové trendy ve vývoji software

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá především aktuálními trendy, které ovlivňují vývoj softwaru. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je analyzovat současné trendy v oblasti vývoje softwaru. Práce se zaměří nejprve na aktuálně dostupné možnosti, které lze při vývoji využít, a poté na požadavky uživatelů a způsob, jak jim vyhovět za pomoci dostupných možností. Cílem praktické části je potom zjištěné poznatky využít při vývoji aplikace pomocí zvolené technologie, zhodnotit, zda je v souladu se současnými trendy a najít případné možnosti zlepšení.
This diploma thesis is focused on the current trends that influence software development. The diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The aim of the theoretical part is to analyze current trends in software development. The diploma thesis will focus firstly on currently available options that can be used in development, then on user requirements and how to satisfy them with the help of available options. The aim of the practical part is to use the findings for evaluating an application developed with selected technology and for discovering new possible improvements.
Description
Subject(s)
aplikace, cloud, internet, IoT, software, trendy, vývoj, application, cloud, development, internet, IoT, software, trends
Citation
ISSN
ISBN