Vliv digitalizace na rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit míru využití digitálních vzdělávacích nástrojů a platforem v procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců vybrané společnosti a navrhnout doporučení pro zefektivnění tohoto procesu. První část této práce se zabývá teoretickými východisky řízení lidských zdrojů ve vztahu k jejich vzdělávání a rozvoji v zaměstnání. Druhá část této práce osvětluje problematiku digitalizace a její zakomponování do procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Třetí část poté představuje konkrétní digitální trendy ovlivňující vzdělávání a rozvoj na pracovišti. V závěrečné části je představena vybraná firma společně s její organizační strukturou a výsledky dotazníkového šetření, které zkoumají efektivitu digitálních rozvojových a tréninkových materiálů a dalších platforem určených pro trénink lidských zdrojů a šíření informací. Na základě jejich vyhodnocení jsou navržena doporučení, které by měli přispět k aktivnějšímu využívání digitálních vzdělávacích a rozvojových platforem či materiálů a vyšší informovanosti zaměstnanců o možnostech vzdělávání a rozvoje v rámci dané firmy.
The goal of this bachelor thesis is to evaluate the extent of the use of digital learning tools and platforms in the employee training and development process of a selected company and propose recommendations for making this process more effective. The first part of this bachelor thesis deals with the theoretical background of human resources management in relation to employee training and development at work. The second part of this thesis explains the issue of digitalisation and its incorporation into the employee training and development process. The third part then presents specific digital trends affecting learning and development in the workplace. In the final part, the selected company is introduced with its organisational structure. The results of the survey, which examine the effectiveness of digital training materials and other platforms for human resource training and information dissemination, are also presented there. Based on the evaluation of the survey results, recommendations that should contribute to more active use of digital training and development materials and platforms and higher employee awareness of training and development opportunities within the company are proposed.
Description
Subject(s)
Lidské zdroje, digitální technologie, McDonald´s, e-learning, vzdělávání a rozvojzaměstnanců, virtuální realita, sociální sítě, Human resources, digital technologies, McDonald´s, e-learning, employee training and development, virtual reality, social networks
Citation
ISSN
ISBN