Work-Life Balance ve vybrané společnosti

Abstract
Diplomová práce pojednává o problematice work-life balance (dále WLB) neboli rovnováhy pracovního a osobního života, a to jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele. První část práce obsahuje teoretická východiska, předmětem je zejména vymezení koncepce WLB jakožto součásti jednoho z pilířů společenské odpovědnosti firmy. Následně jsou blíže charakterizovány přínosy zavádění politiky WLB a její nástroje. Součástí je také koncepce zhodnocení WLB v oblasti nákupu. Cílem je na základě zhodnocení konceptu, zabývajícím se harmonizací pracovního a osobního života, navrhnout vhodná opatření pro oblast nákupu, a to na základě zjištěných nedostatků. V analytické části je věnována pozornost implementovaným opatřením v letech 2017 až 2018. Dotazníkové šetření se zaměřuje nejen na stávající rovnováhu zaměstnanců mezi pracovním a osobním životem, ale také na současný stav WLB nabídky pro zaměstnance. V závěru práce jsou zhodnoceny výzkumné otázky a představeny doporučení vyplývající ze zjištěných nedostatků.
The diploma thesis called Work-Life Balance in the chosen company deals with the issue of balance between work and personal life (WLB), both from the point of view of the employee and the employer. The first part of the thesis contains the theoretical information; the subject is the definition of the concept of WLB as part of one of the pillars of the corporate social responsibility. Subsequently benefits are characterized like a policy of WLB and its tools. In addition, the theoretical part includes a methodology of WLB concept in the purchasing department. In the practical part of diploma thesis is implemented WLB measures since 2017 until 2018 years. The questionnaire is focused on the existing balance between work and personal life, but also is based on the current supply of WLB for employees. At the conclusion are evaluated the researched questions and presented the recommendations which were appeared from the identified weaknesses.
Description
Subject(s)
Společenská odpovědnost firem, rovnovováha pracovního a osobního života, work-life balance opatření, flexibilní formy práce, benefity, Corporate social responsibility, balance between work and personal life, work-life balance measures, flexible norms of work, benefits
Citation
ISSN
ISBN