Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Life Cycle Assessment vybraného produktu
  Nedorost, Jan; Švermová Pavla, Ing. Ph.D. :55504; Exnerová Marcela, Ing. :61858
  Předmětem diplomové práce s názvem "Life Cycle Assessment vybraného produktu" je posouzení environmentální zátěže výroby jedné ze součástí klimatizační soustavy osobního automobilu - kondenzátoru. V první části jsou v této souvislosti podrobněji vysvětleny základní teoretické pojmy. Praktická část vychází ze získaných teoretických znalostí a zabývá se výrobou produktu vybrané společnosti. Společnost je v rámci dohody v průběhu práce anonymizována. Zpočátku je stručně charakterizován analyzovaný produkt a postup výroby. Následuje definování cíle analýzy, funkce a funkční jednotky, produktového systému a jeho hranic. Autor dále popisuje postup inventarizační analýzy, fázi posuzování dopadů a interpretuje významná zjištění. Závěr praktické části je věnován celkovému zhodnocení provedené analýzy.
 • Item
  Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu v soukromém podniku z hlediska pracovního a trestního práva
  Bláha, Otakar; Karhanová Horynová Eva, JUDr. :56827
  Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu v rámci soukromého podniku z právního a ekonomického hlediska. Hlavními cíli práce je zjistit současnou praxi zaměstnávání odsouzených, komparace odsouzených s běžnými zaměstnanci a zjištění možných bariér, které zaměstnavatelům brání v zaměstnávání odsouzených. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části jsou uvedeny možné úhly pohledu na danou problematiku. V druhé kapitole popisuje práce historický vývoj použití práce odsouzených z globálního hlediska. Třetí a čtvrtá kapitola pohlíží na právní prameny pracovního a trestního práva, které tuto možnost zaměstnávání upravují. Závěrečná kapitola teoretické části se zaměřuje na zjištění procesu zaměstnávání odsouzených od plánování po odměňování. Praktická část se zaměřuje na popis systému odměňování ve společnosti PRAKTIK system s.r.o. Jsou zde porovnány a analyzovány jednotlivé výkonové normy, směnnost a množství vydaných odměn. K analýze využívá práce data o normách a směnnosti za duben 2023 poskytnutá zmíněnou společností.
 • Item
  Vývoj aplikace pro vizuální strukturu projektového řízení podniku
  Jíra, Patrik; Žižka Tomáš, Mgr. Ph.D. :56949; Žanta Marek, Ing. :68455
  Cílem diplomové práce je zvýšit efektivitu a přehlednost projektového řízení založeném na informačním systému tvořeném produkty rodiny Microsoft 365. Práce se zaměřuje na teoretické seznámení s problematikou projektového managementu, analýzu existujících softwarových produktů zaměřujících se na vizuální řízení projektů a jejich otestování, dále se diplomová práce zaměřuje na možnosti implementace nových řešení do prostředí Microsoft Teams. Na základě analýzy možností implementace vizualizace projektového řízení do prostředí Microsoft365 a definování slabých míst ve zvolené společnosti je navrženo vhodné řešení zaimplementování vizuální struktury projektového řízení podniku. Výstupem práce je aplikace pro vizualizaci projektového řízení a vytíženosti zaměstnanců vytvořena v prostředí Power Apps, která je následně zaimplementována jako modul do prostředí Microsoft Teams.
 • Item
  Zavedení personálního informačního systému ve vybrané společnosti
  Bláhová, Hana; Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D. : 54969
  Cílem této diplomové práce je návrh na implementaci personálního informačního systému ve vybrané společnosti. Návrh obsahu a fungování systému vychází z teoretických východisek v oblasti personálních informačních systémů, které obsahují popis, jak má systém vypadat, co má obsahovat a jak postupovat při výběru a zavádění. Dále je pak návrh založen na analýze personálních procesů ve vazbě na využití informačních technologií a analýze trhu s dodavateli personálních informačních systémů, včetně podrobného představení těchto systémů. Návrh na zavedení konkrétního systému je zpracován na základě porovnání a vyhodnocení nabídky vybraných dodavatelů personálních systémů, a to dle předem stanovených kritérií, kterými jsou především splnění zadaných požadavků na systém a cenová kalkulace. Zhodnocena je také časová a finanční náročnost zavedení personálního informačního systému do vybrané společnosti a další možnosti implementace.
 • Item
  Mapa hodnotových toků
  Pokorná, Michaela; Švermová Pavla, Ing. Ph.D. : 55504; Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55316; Langer Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant : 66627; Matarazzo Dominika, Mgr. Konzultant2 : 65246
  Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotových toků. Předmětem práce je charakteristika hodnotových toků materiálových i informačních v souvislosti s využitím jedné z logistických metod štíhlé výroby, kterou je právě mapa hodnotových toků. V tomto díle jsou charakterizovány základní pojmy jako logistika, logistické funkce, činnosti a cíle, štíhlá výroba, druhy plýtvání a hodnotové toky, které jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. Jsou zde uvedena teoretická východiska popisující postup sestavení mapy hodnotových toků. Nedílnou součástí je i popis společnosti XYZ s.r.o. zahrnující základní informace o společnosti a produktech. Cílem práce je zanalyzovat současný stav hodnotových toků v dané společnosti, navrhnout jejich optimalizaci a návrh ekonomicky zhodnotit. Vlastní přínos této diplomové práce lze spatřovat v pochopení návaznosti a propojenosti jednotlivých činností probíhajících ve výrobním podniku spolu s praktickým aplikováním teoretických znalostí při sestavování skutečné mapy hodnotových toků.