Mapa hodnotových toků

Abstract
Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotových toků. Předmětem práce je charakteristika hodnotových toků materiálových i informačních v souvislosti s využitím jedné z logistických metod štíhlé výroby, kterou je právě mapa hodnotových toků. V tomto díle jsou charakterizovány základní pojmy jako logistika, logistické funkce, činnosti a cíle, štíhlá výroba, druhy plýtvání a hodnotové toky, které jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. Jsou zde uvedena teoretická východiska popisující postup sestavení mapy hodnotových toků. Nedílnou součástí je i popis společnosti XYZ s.r.o. zahrnující základní informace o společnosti a produktech. Cílem práce je zanalyzovat současný stav hodnotových toků v dané společnosti, navrhnout jejich optimalizaci a návrh ekonomicky zhodnotit. Vlastní přínos této diplomové práce lze spatřovat v pochopení návaznosti a propojenosti jednotlivých činností probíhajících ve výrobním podniku spolu s praktickým aplikováním teoretických znalostí při sestavování skutečné mapy hodnotových toků.
Diploma thesis is concerned with a mapping of value streams. The object of this work is the characteristic of value flows material and information in connection with the use of one of the lean production logistics methods which is a value stream map. This thesis describes some basic terms such as logistics, logistic functions, activities and goals, lean production, types of waste and value flows that are necessary to understand the issue. There are theoretical possibilities describing the process of creation of the value stream map. An integral part of this work is the description of company XYZ, limited liability company, including basic company and product information. The aim of the work is to analyze the current state of value flows in this company, suggest their optimization and economically evaluate the proposal. The contribution of this diploma thesis is in comprehension of continuity and conjunction of individual activities in a production company along with the practical application of the theoretical knowledge in the compilation of the real value stream map.
Description
Subject(s)
mapa hodnotových toků, logistika, štíhlá výroba, plýtvání, materiálový tok, informační tok, mapa současného stavu, mapa budoucího stavu, value stream map, logistics, lean production, waste, material flow, information flow, current state map, future state map
Citation
ISSN
ISBN