Kombinace aktivních a pasivních prvků v oděvech pro zviditelnění chodců

Abstract
Diplomová práce řeší návrh struktury kombinující aktivní bezpečnostní prvek s pasivním prvkem pro zvýšení nápadnosti oděvu. Kapitoly rešeršní části jsou zaměřeny na segment oděvů se zvýšenou viditelností, je zde pojednáno o pasivních i aktivních prvcích bezpečnosti. V práci jsou rozebrány lineární kompozity se stranově vyzařujícími optickými vlákny a možnosti využití luminiscenčních prvků v textilních aplikacích. V experimentální části je na přístroji POFIN2 hodnocena specifická intenzita vyzařování na délce a na čase. Cílem práce je navrhnout a aplikovat novou metodiku hodnotící intenzitu vyzařování luminiscence v závislosti na čase a otestovat navržené hybridní struktury.
The Diploma thesis deals with the design of a structure of combining an active security element with a passive element to increase the visibility of the garment. The chapters of the search section are focused on the segment of clothing with increased visibility, passive and active elements of safety are discussed. In this work linear composites with optical fibers radiating the side and possibilities of using luminescent elements in textile applications are analyzed. In the experimental part, the specific radiation intensity on the length and time is evaluated on the POFIN2 instrument. The aim of this thesis is to propose and apply a new methodology of luminescence intensity evaluation in dependence on time and testing of proposed hybrid structures.
Description
Subject(s)
zvýšená viditelnost, bezpečnost, fosforescenční prvky, luminiscence, stranově vyzařující optická vlákna, intenzita vyzařování, increased visibility, safety, phosphorescent elements, luminescence, optically emitting optical fibers, radiation intensity
Citation
ISSN
ISBN