Questing jako jedna z forem interpretace a poznávání místního přírodního a kulturního dědictví

Abstract
Práce představuje questing, tedy aktivitu, která slouží jako nástroj k poznávání místního přírodního a kulturního dědictví. Zaměřuje se na možnosti jeho začlenění do výuky v rámci místně zakotveného učení na prvním stupni základní školy, konkrétněji ve 4. a 5. ročníku. Informuje o questingu jako výukové aktivitě přinášející praktický výsledek a podporující využívání mezipředmětových vztahů a rozvíjení klíčových kompetencí. Teoretická část nejprve seznamuje s místem a dobou vzniku questingu a dotýká se místně zakotveného učení. Ukazuje rozmístění questů v rámci České republiky. Přináší přehled různých typů hledaček s jejich příklady z českého prostředí. Práce seznamuje s aktivitami, které vykazují určitou míru podobnosti, jako je letterboxing, geocaching, městské a únikové hry. Porovnává jejich společné prvky i odlišnosti a z nich pramenící výhody či nevýhody.Praktická část obsahuje analýzu již existujícího questu z hlediska jeho využití ve výuce na 1. stupni ZŠ. Navrhuje metodiku tvorby nového questu, která zahrnuje všechny důležité kroky od prvotní myšlenky až ke zveřejnění hledačky. Popisuje vznik cvičného questu včetně jeho ověření a také vznik questu, který byl zpracováván s dětmi mladšího školního věku. V závěrečných kapitolách je zhodnocen přínos využívání questingu s dětmi mladšího školního věku, shrnuje konkrétní prvky, které questing řadí mezi moderní výukové metody a způsob, jak poměrně náročnou přípravu hledaček zapojit do vyučovacího procesu na běžných základních školách.
This work presents Questing, an activity which serves as a tool to learn about local natural and cultural heritage. It focuses on the possibilities of how to incorporate Questing into teaching upon place-based education in primary school, specifically fourth and fifth grade. It enlightens about Questing as a teaching activity bringing practical results and supporting interdisciplinary relations and developing key competencies. The theoretical part acquaints the reader with the origin of Questing and touches place-based education. It shows the deployment of Quests in the Czech Republic. The work summarizes the various Quests and examples from Czech environments. It explains the differences and similarities between Letterboxing, Geocaching, urban, and escape games and discusses the advantages and disadvantages of each. The practical part contains an analysis of a Quest in regard of using in first grade schooling. It suggests methodology of writing a new Quest which includes all important steps since the primordial idea to opening a new Quest to the public. It describes creating a training Quest including its verification and creating a Quest which was developed with children of primary school age.The final chapters evaluate benefits of usage Questing with children of primary school age and summarize concrete elements that sort Questing between modern teaching methods and ways how to include relatively challenging preparation of Quests into schooling process in common primary schools.
Description
Subject(s)
Questing, quest, hledačka, cesta za pokladem, luštění, nápověda, mapa, přírodní a kulturní dědictví, klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy, místně zakotvené učení, servisní učení, Questing, Quest, treasure hunt, clue, map, natural and cultural heritage, key competences, interdisciplinary relations, place-based education, service education
Citation
ISSN
ISBN