Konkurenční strategie vybraného subjektu

Abstract
Tématem bakalářské práce je konkurenční strategie vybraného subjektu. Práce se zaměřuje na lidské zdroje podniku a na péči o tyto zdroje, které vedou k dosažení trvalé konkurenční výhody. Hlavním cílem je potvrzení či vyvrácení, že je společnost ŠKODA AUTO a.s. konkurenceschopná z pohledu získávání a udržení si kvalitních a loajálních pracovníků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou nejprve definovány pojmy konkurence, konkurenční výhoda a lidský kapitál. Popsán je také význam personálního marketingu, který souvisí s motivací pracovníků a s vytvářením loajálních zaměstnanců, přičemž právě tyto aspekty jsou zjišťovány v praktické části této práce. Po představení již zmíněné společnosti, následuje výčet benefitů a dotazníkové šetření, zda jsou zaměstnanci spokojení a tím pádem loajální této firmě. Po vyhodnocení dotazníkového průzkumu bylo potvrzeno, že má společnost ŠKODA AUTO loajální zaměstnance, díky nimž dosahuje konkurenční výhody.
The theme of bachelor thesis is the competitive strategy of the selected subject. The work focuses on the human resources of the enterprise and on the care of these resources leading to the achieve the tough competitive advantage. The main objective is to confirm or refute that the company ŠKODA AUTO a.s. is competitive in terms of acquiring and keeping high-quality and loyal workers. Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are firstly defined terms competition, competitive advantage and human recourses. It also describes importance of staff marketing, which is linked to the motivation of workers and to the loyalty of employees, with these aspects being found out in the practical part of this work. After the presentation of the mentioned company, a list of benefits follows and a survey whether employees are satisfied and loyal to this company. Based on found information, it was confirmed that ŠKODA AUTO a.s. has loyal employees that make it competitive.
Description
Subject(s)
Konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, lidské zdroje, personální marketing, motivace, loajalita zaměstnanců, benefity, Competitiveness, competitive advantage, human resources, personnel marketing, motivation, employee loyalty, benefits
Citation
ISSN
ISBN