Inovace konstrukce golfového vozíku za účelem zlepšení jízdního komfortu řidiče

Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou minimalizace škodlivých účinků vibrací přenášených na člověka a zaměřuje se na zlepšení jízdního komfortu osob přepravovaných na golfovém vozíku s elektrickým pohonem. Východiskem konstrukčního řešení přídavného vibroizolačního zařízení bylo měření hodnot kinematických veličin kmitání sedadla v reálných podmínkách a laboratorní zjištění dynamických parametrů soustavy. Na základě získaných poznatků byl sestaven výpočtový model a byla provedena optimalizace dynamických parametrů. Zvláštní význam pro účinnou vibroizolaci má odpružení sedadla vůči rámu golfového vozíku a zvýšení jeho setrvačné hmoty, což bylo docíleno spojením s bateriemi elektrického pohonu. Toto inovativní konstrukční řešení je předmětem přihlášky vynálezu a v diplomové práci bylo realizováno v podobě funkčního prototypu, na kterém byla v reálných podmínkách prokázána vysoká účinnost vibroizolace sedadla.
The diploma thesis deals with the issue of minimizing the harmful effects of vibration, which is transmitted to human body. The diploma thesis focuses on improving the driving comfort of transported persons on an electric golf cart. The designed solution of an additional vibroisolation device comes from measurement in real conditions of kinematic values of the vibration on seat and from experimental laboratory measurement of dynamic parameters of the system. Based on acquired data, the mathematical model of the system was made and dynamic parameters were optimized. Suspension of seat against the golf cart frame and increase of its inertia is essential for effective vibration isolation, which was achieved by connecting electric drive batteries to the seat. This innovative designed solution is subject of invention application and in the diploma thesis a functional prototype was made and its effective vibration isolation was proved in real conditions.
Description
Subject(s)
vibroizolace, sedadlo golfového vozíku, odpružení sedadla, minimalizace vibrací, jízdní komfort, Vibration Isolation, Golf Cart Seat, Suspension Seat, Minimization of Vibration, Driving Comfort
Citation
ISSN
ISBN