Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 32
 • Item
  Studie struktury a vlastností polymerních kompozitů na bázi PLA a kávové sedliny
  Valeš, Petr; Běhálek Luboš, Ing. Ph.D. : 55398
  Tato diplomová práce se zabývá studiem struktury a fyzikálních vlastností biopolymeru PLA s částicovým plnivem na bázi kávové sedliny a porovnáním zvolených způsobů přípravy biokompozitních systémů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. Teoretická část je zaměřena na kompozity, částicová plniva, biopolymery a biokompozity. Následně se zabývá podrobným popisem vlastností a využití kyseliny polymléčné. V experimentální části je nejprve popsána výroba biokompozitních struktur, poté jsou uvedeny postupy pro hodnocení jejich struktury a fyzikálních vlastností v polymerní matrici. Výsledky jsou hodnoceny v závislosti na hmotnostním obsahu částic kávové sedliny v polymerní matrici a na použité technologii zpracování. V závěrečné části práce je diskuze vyhodnocených výsledků s následným doporučením navazujícího výzkumu.
 • Item
  Návrh konstrukce přídavného zařízení pro pálení trubek pro stroj CNC Kompakt Laser
  Roháč, Jakub; Zelený Petr, Ing. Ph.D. : 55392; Zvolánek Ondřej, Ing. Konzultant2 : 66062
  Diplomová práce pojednává o řezání trubek na CNC stroji pomocí laserového paprsku. V první části jsou přiblížena již existující řešení, v druhé části je navrženo a popsáno vlastní řešení. Pro zjednodušení návrhu je jako základ použit stroj KOMPAKT Laser firmy Vanad 2000, a.s.. Součástí práce jsou i kontrolní výpočty navržených pohonů a zjednodušená cenová kalkulace.
 • Item
  Určení deformace a napětí v okolí promáčkliny v ocelové troubě pomocí experimentu a výpočtu
  Hrouda, Aleš; Marvalová Bohdana, prof. Ing. CSc. : 55429
  Tato diplomová práce za zabývá elasto-plastickým chováním trouby během její indentace. Je vyvíjen MKP model, který umožní simulaci indentace trouby. Jsou vyvinuty dva algoritmy, které slouží pro vyhodnocení naměřených tenzometrických dat za pomoci kombinovaného Poissonova čísla a sekantova modulu a nebo na základě zákona tečení.
 • Item
  Experimental and Numerical Investigation of the Metal Sheet for Automotive
  Salem, Shehab; Fraňa Karel, prof. Ing. Ph.D. : 55679
  This report investigates the aero-acoustic noise generated by sheet metals of three different structures. The investigation is done both experimentally and numerically in order to find the sheet of best acoustic performance. Each sheet was tested experimentally in a wind tunnel in the velocity range of 9 to 20 m/s where the produced sound was recorded by a microphone. The experiment aimed at finding which sheet produces louder noise. Moreover, the velocity fluctuation after the sheets trailing edge was captured by a Hot Wire Anemometer to find the dominant frequency of vortices and calculate turbulence intensity. Finally, the case of highest velocity was numerically simulated using Ansys fluent where the simulation was validated by the experimental results. The numerical analysis used LES turbulence model with Kinetic Energy Transport sub-grid model. Ffowcs-Williams & Hawkings model was used to predict the acoustic sources. Agreements were found between the trend of acoustic noise produced from experiment and numerical simulation over some ranges of frequency.
 • Item
  Inovace konstrukce golfového vozíku za účelem zlepšení jízdního komfortu řidiče
  Jírová, Radka; Pešík Lubomír, prof. Ing. CSc. : 55222; Svoboda Roman Konzultant2 : 66382
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou minimalizace škodlivých účinků vibrací přenášených na člověka a zaměřuje se na zlepšení jízdního komfortu osob přepravovaných na golfovém vozíku s elektrickým pohonem. Východiskem konstrukčního řešení přídavného vibroizolačního zařízení bylo měření hodnot kinematických veličin kmitání sedadla v reálných podmínkách a laboratorní zjištění dynamických parametrů soustavy. Na základě získaných poznatků byl sestaven výpočtový model a byla provedena optimalizace dynamických parametrů. Zvláštní význam pro účinnou vibroizolaci má odpružení sedadla vůči rámu golfového vozíku a zvýšení jeho setrvačné hmoty, což bylo docíleno spojením s bateriemi elektrického pohonu. Toto inovativní konstrukční řešení je předmětem přihlášky vynálezu a v diplomové práci bylo realizováno v podobě funkčního prototypu, na kterém byla v reálných podmínkách prokázána vysoká účinnost vibroizolace sedadla.