Vplyv prostredia na posun paradigmy systému manažmentu

Abstract
V habilitačnej práci je riešená veľmi aktuálna manažérska problematika – vzťah medzi zmenami v makro a mikro prostredí organizácií a reagovaním manažérskych systémov na tieto zmeny z dôvodu posunu paradigmy. Analýza prostredia ukázala, že potreba reagovania manažmentu na zmeny v prostredí organizácií je vyvolaná najmä veľkými zmenami v niektorých STEEP faktoroch makroprostredia, ktoré sú spôsobené globalizáciou so všetkými pozitívnymi a negatívnymi dôsledkami, najmä vážnym rizikom ohrozenia trvalo udržateľného rozvoja. Druhá veľká skupina vplyvov ako determinantov rozvoja (kultúra a etika, školstvo a veda) bola smerovaná na slovenské manažérske prostredie. Na základe prezentovania relevantných teoretických konceptov a posúdenia stavu riešenej problematiky boli identifikované výskumné medzery a riešením výskumných otázok, zameraných hlavne na „soft“ faktory – kultúru, indikátory environmentálnej udržateľnosti, etickú dimenziu a spoločenskú zodpovednosť bol riešený zámer: Syntetizácia pohľadov na potrebu zmeny prístupov v správaní manažérov a manažérskych systémov s ohľadom na zmeny v prostredí organizácií, posun paradigmy a možnosti vyvolania synergických efektov.
Description
Subject(s)
systém manažmentu, globalizácia, manažérske prostredie, synergia
Citation
ISSN
ISBN
Collections