Rok 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Vplyv prostredia na posun paradigmy systému manažmentu
  (2019-04-05) Budaj, Pavol
  V habilitačnej práci je riešená veľmi aktuálna manažérska problematika – vzťah medzi zmenami v makro a mikro prostredí organizácií a reagovaním manažérskych systémov na tieto zmeny z dôvodu posunu paradigmy. Analýza prostredia ukázala, že potreba reagovania manažmentu na zmeny v prostredí organizácií je vyvolaná najmä veľkými zmenami v niektorých STEEP faktoroch makroprostredia, ktoré sú spôsobené globalizáciou so všetkými pozitívnymi a negatívnymi dôsledkami, najmä vážnym rizikom ohrozenia trvalo udržateľného rozvoja. Druhá veľká skupina vplyvov ako determinantov rozvoja (kultúra a etika, školstvo a veda) bola smerovaná na slovenské manažérske prostredie. Na základe prezentovania relevantných teoretických konceptov a posúdenia stavu riešenej problematiky boli identifikované výskumné medzery a riešením výskumných otázok, zameraných hlavne na „soft“ faktory – kultúru, indikátory environmentálnej udržateľnosti, etickú dimenziu a spoločenskú zodpovednosť bol riešený zámer: Syntetizácia pohľadov na potrebu zmeny prístupov v správaní manažérov a manažérskych systémov s ohľadom na zmeny v prostredí organizácií, posun paradigmy a možnosti vyvolania synergických efektov.
 • Item
  Specifika sociálního podnikání v kontextu českého prostředí
  (2019-01-04) Taušl Procházková, Petra
  Habilitační práce pojednává o problematice sociálního podnikání. Sociální podnikání představuje způsob řešení celospolečenských problémů prostřednictvím podnikatelského přístupu. V rámci sociálního podnikání jsou realizovány aktivity se záměrem naplnit veřejně prospěšný cíl často inovativním a nevšedním způsobem. Primární je naplnění sociální mise podniku, přičemž jako prostředek k tomu slouží ekonomická aktivita podniku. V rámci první kapitoly je představen cíl práce. Cílem práce je diskutovat problematiku a klíčové aspekty sociálního podnikání, jak po stránce teoretické, tak empirické, a přispět tak k hlubšímu poznání této oblasti. K dosažení tohoto hlavního cíle je definováno několik dílčích cílů. Následně navazuje kapitola představující metodický postup a model výzkumu. V rámci modelu výzkumu je definováno několik výzkumných otázek, kterými se text práce dále zabývá. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř kapitol. Kapitola čtyři představuje sociální ekonomiku, její stručný vývoj, charakteristiku a související koncepty. Pátá kapitola se věnuje sociálnímu podnikání. Jsou představeny základní a související pojmy. Diskutuje se oblast definování a v závěru je představen koncept sociálního podnikání v České republice. Šestá kapitola se zaměřuje na otázku měření přínosu sociálního podnikání. Uvádí vybrané poznámky ke zvolenému tématu a poukazuje na vybrané nástroje měření přínosu. V závěru kapitoly navrhuje autorka ukazatele, které jsou následně využity v praktické části práce. Poslední teoretická kapitola představuje zpracovanou systematickou literární rešerši. Ta dle jasně stanovených kritérií analyzuje dosavadní publikační aktivitu v oblasti sociálního podnikání, identifikuje oblasti zájmu, trendy a další směry sociálního podnikání. Poskytuje tak obsáhlý přehled dosavadního stavu vědění. Osmá kapitola prezentuje zpracované dotazníkové šetření mezi veřejností a ukazuje tak pohled veřejnosti na vybrané otázky sociálního podnikání a vnímání tohoto konceptu jako prostředku řešení celospolečenských problémů. Devátá kapitola představuje obsáhlou analýzu sociálních podniků. Nejdříve prostřednictvím realizovaného dotazníkového šetření, následně v rámci komparace několika dotazníkových šetření v rámci 5 let. Závěrečná část diskutuje databázi sociálních podniků a analyzovaná data těchto podniků. Desátá kapitola ukazuje pohled odborné veřejnosti na oblast měření přínosu sociálního podnikání a na bariéry rozvoje této oblasti. Tyto výstupy jsou následně využity v jedenácté kapitole. Ta představuje návrh postupu měření prostřednictvím využití input-output analýzy a navrženého souboru ukazatelů. V závěru práce jsou shrnuta zjištění ve vazbě na stanovené cíle práce a výzkumné otázky. Zároveň je shrnut i přínos práce.