Literární výchova v předškolním vzdělávání

Abstract
Bakalářská práce se zabývá literární výchovou v předškolním vzdělávání. Cílem práce je popsat význam a obsah literárních činností v mateřské škole jako důležité součásti kultivace dítěte, vytvořit a realizovat soubor aktivit, které vedou k prohloubené práci s literaturou v mateřské škole a rozvíjí různé oblasti osobnosti dítěte (představivost, komunikační dovednosti, slovní zásobu,). Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část charakterizuje dítě předškolního věku. Zaměřuje se na předčtenářskou gramotnost, na literární výchovu v mateřské škole a dětskou literaturu. Praktická část se skládá z rozhovoru a projektu: Hrajeme si s pohádkou, říkadlem, či básničkou. Projekt byl vytvořen na základě získaných informací z rozhovoru.Otázky k rozhovoru a pracovní listy z projektu jsou doloženy v přílohách.
The bachelor thesis deals with the literary education in preschool. The objective of the thesis is to describe the significance and contain of literary activities as an important part of the cultivation of children in preschool. The thesis also describes how the creation and realization of such activities lead to deeper work with literature in preschool and how it develops varied personality areas of children (et al imagination, communication skills, vocabulary etc.). The thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis describes children in presch. It focuses on pre-reading literacy, on literary education in preschool and children's literature.The practical part of the thesis is formed of an interview and created project Hrajeme si s pohádkou, říkadlem či básničkou. The project was created based on information obtained from the interview.The interview questions and work sheets are both attached in appendix.
Description
Subject(s)
Dítě v předškolním věku, kniha, literární činnost, předškolní vzdělávání, rámcový vzdělávací program, Child in preschool age, book, literary activity, preschool education, framework educational program
Citation
ISSN
ISBN