Využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Title Alternative:Use of Information and Communication Technologies in Teaching Pupils with Specific Learning Difficulties
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývala problematikou využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a vycházela ze současného stavu na prvním stupni základních škol. Jejím cílem bylo charakterizovat žáky se specifickými poruchami učení a využívání informačních a komunikačních technologií při jejich vzdělávání a zjistit, jakým způsobem jsou na prvním stupni základní školy využívány informační a komunikační technologie při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se autorka zabývala specifickými poruchami učení, kde se zaměřila na historický vývoj specifických poruch učení, na vymezení specifických poruch učení, na druhy specifických poruch učení, dále popsala Attention Deficit Hyperactivity Disorder a specifické poruchy učení, formy péče o žáky se specifickými poruchami učení a přístupy k žákům se specifickými poruchami učení. V teoretické části byla dále věnována pozornost informačním a komunikačním technologiím ve vztahu k žákům se specifickými poruchami učení a počítačovým reedukačním programům pro žáky se specifickými poruchami učení. V empirické části diplomové práce jsou prezentována data, která byla získána prostřednictvím dotazníku, který byl určen učitelům prvního stupně základních škol. Prostřednictvím dotazníku bylo zmapováno využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. V diplomové práci byly ověřovány dvě hypotézy, které byly vyhodnoceny na základě dat z dotazníků. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opaření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení.
Description
71 s., 4 s., příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
learning disabilities, information and communication technology, specifické poruchy učení, informační a komunikační technologie
Citation
ISSN
ISBN