Sociální dovednosti žáků s mentálním postižením

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na zmapování metod používaných pro rozvoj sociálních dovedností u žáků s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra v základní škole speciální. Teoretická část popisuje metody a přístupy, které napomáhají rozvoji sociálních dovedností těchto žáků. V první polovině výzkumné části práce autorka používá metodu zúčastněného pozorování k popisu a porovnání těchto metod a přístupů používaných ve dvou třídách základní školy speciální. Dále byla dotazníkovým šetřením sebrána a analyzována data o využívání popsaných metod u zmíněných skupin žáků v několika základních školách speciálních.
The diploma thesis is focused on the mapping methods used for development social skills on students with mental disabilities and autistic disorders spectrum in special primary school. The theoretical part describes the methods and approaches, which help to develop social skills of these students. In the first half of the research part author use the method of participating observations to describe and comparing these methods and approaches used in two classes of special primary school. Further, questionnaire data have been collected and analysed due to methods described in the mentioned groups of students in several special primary schools.
Description
Subject(s)
sociální dovednosti, mentální postižení, poruchy autistického spektra, alternativní a augmentativní komunikace, sociální čtení, procesuální schémata, strukturované učení, social skills, mental disability, autistic disorders spectrum, alternative and augmentative communication, social reading, process schemes, structured teaching
Citation
ISSN
ISBN