Optimalizace logistických toků ve firmě Tratec-CS, s.r.o.

Title Alternative:Optimalization of logistics flows in Tratec-CS, s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my diploma work is the optimalization of inventory level in limited liability company TRATEC-CS. The crucial task was dismemberment of material supplies according to quantitiy of consumption in production by ABC analysis. Then I suggested to particular type of material diffrent inventory systems. The biggest attention I paid to materials, that are included in category A. This materials are most widely used in production and company expend high costs on them. All inventory related costs of TRATEC-CS I described and exactly calculated. In subsequent chapter I was concerned by computation of optimum order quantity of material in category A. Due to this calculation I could also determined amount of costs on particular material, delivery cycle, annual quantitiy of delivery, turnaround time and turnaround speed. In concluding part of diploma work I compared actual and suggested methods of inventory systems, that caused reducing of inventory costs.
Cílem mé diplomové práce je optimalizace stavu zásob ve firmě TRATEC-CS, spol. s r. o. Základním úkolem bylo roztřídění zásob materiálu podle spotřeby analýzou ABC. Jednotlivým druhům materiálu jsem poté navrhla různé systémy řízení zásob. Největší pozornost jsem věnovala materiálům obsažených v kategorii A, jelikož se jedná o základní materiál pro výrobu a jsou s nimi spojeny nejvyšší náklady. Veškeré náklady vynaložené podnikem na zásoby jsem popsala a přesně vyčíslila. V další kapitole jsem se zabývala výpočtem optimální velikosti dodávky materiálu kategorie A. Po výpočtu jsem mohla také určit výši nákladů na daný materiál, dodávkový cyklus, počet dodávek za rok, dobu obratu a rychlost obratu zásob. V závěrečné části diplomové práce jsem porovnala současný a mnou navrhovaný způsob řízení zásob, který vedl ke snížení nákladů na zásoby.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 60
Subject(s)
supplies, abc analysis, inventory control system, costs, delivery cycle, inventory turnover rate, demand, order, stock, safety stock, optimalization, zásoby, abc analýza, systém řízení zásob, náklady, dodávkový cyklus, rychlost obratu zásob, poptávka, objednávka, sklad, pojistná zásoba, optimalizace
Citation
ISSN
ISBN