Řízení procesu výroby režných košilovin s ohledem na jejich kvalitu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linka, Aleš
dc.contributor.author Brázdová, Jana
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2011
dc.date.submitted 2010-10-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11621
dc.description katedra: KHT; přílohy: Příloha 1. Spotřeba času tkaní, úsek 41-44. Příloha 2. Politika jakosti Příloha 3. Přehled parametrů nakupované příze Příloha 4. Přetrhovost osnovy a útku při tkaní [6] Příloha 5. Kvalita režných košilovin na vybraných sériích, stavech a válech Příloha 6. Schéma výrobního toku v tkalcovně Příloha 7. Návrhy na opaření ke zlepšení kvality osnovních válů; cs
dc.description.abstract ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá analýzou vad režných košilovin, zjištěním jejich příčin a stanovením návrhu na jejich snížení. Firma trvale dosahuje vysokého podílu zboží do 10 chyb/100 m, ale stanovila si cíl zařadit se mezi nejlepší evropské výrobce košilovin, jejichž standard 1. volby je 6 vad/100m. V současnosti dosahuje tkalcovna podíl zboží do 6 chyb/100 m (1. volba) ve výši 85% z celkové produkce a 12% zboží do 10 chyb/100 m (1a volba) při průměrném btto užitkovém výkonu 80%. Pomocí nástrojů řízení jakosti, statistickými metodami, diagramem Ishikawa a Paretovým diagramem byly analyzovány vady, které se vyskytovaly u režných košilovin nejčastěji a jejich příčiny vzniku u 1a volby. Informace získané z analýz napomohly k navržení opatření, které by mělo snížit podíl výskytu vad v 1a volbě, snížit zatížení tkadleny a zvýšit užitkový výkon tkaní. cs
dc.description.abstract ANNOTATION This diploma paper deals with analysis of defect grey shirting, locating the reasons and determining a proposition for its? reduction. The company continually reaches high share of goods up to 10 defects/100m, but it has set a goal to rank among the best European manufacturers of shirting with their standard of 1. choice - 6 defects/100m. Currently the weaving factory reaches product share of 6 defects/100m (1.choice) in the amount of 85% from the whole production and 12% of products up to 10 defects/100m (1a choice) with average btto useful achievement of 80%. Using the tools of quality management, statistical methods, charts, Ishikawa and Pareto chart, the defects were analysed, which occurred in grey shirting most commonly, and their causes in 1a choice. The information gained from the analysis helped to propose measures, that would reduce the share of occurrence of the defects in 1a choice, lower the load for the weaver and improve useful weaving performance. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject jakost cs
dc.subject vada cs
dc.subject regulační diagram cs
dc.subject kontingenční tabulka cs
dc.subject ishikawův diagram cs
dc.subject paretův diagram cs
dc.subject grade en
dc.subject defect en
dc.subject control chart en
dc.subject pivot table en
dc.subject ishikawa chart en
dc.subject pareto chart en
dc.title Řízení procesu výroby režných košilovin s ohledem na jejich kvalitu cs
dc.title.alternative Process control manufacture of grey shirting with regard to their quality en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2011-06-02
dc.date.committed 2011-05-13
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department KHT cs
local.identifier.stag 22048
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 452011
dc.subject.verbis management jakosti cs
dc.subject.verbis výrobní management cs
dc.subject.verbis quality management en
dc.subject.verbis production management en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:59 cs
local.verbis.studijniprogram KHT Průmyslový management/Produktový management cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account