Sociální izolace uživatelů pobytových služeb

Title Alternative:Social Isolation of Residential Services Clients
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis dealt with finding the existence of social isolation for the elderly and characteristics of the most common causes of social isolation of clients in residential social services, particularly in the Home for Seniors Úvaly. Its aim was to determine the most frequent causes of social isolation of older people in residential sanitary facilities, loss of social contacts and life-long social relationships, which arise as a result of this isolation. The work consisted of two main areas. It was a theoretical field that uses presentation expert sources described the basic problems of the area. Practical part found through a structured interview with the recording sheet, the existence of social isolation for the elderly and the most frequent causes of social isolation of clients in residential social services, particularly in the Home for Seniors Úvaly. The results were processed for a better overview and presented in graphs. At the end of the practical proposals for action have been described. For the contribution of the work can be considered the possibility of feedback and obtaining a broader view into the broader issues of social exclusion of users of this equipment for workers.
Bakalářská práce se zabývala zjištěním existence sociální izolace v domovech pro seniory a charakteristice nejčastějších příčin sociální izolace klientů v sociálních pobytových službách, konkrétně v Domově seniorů Úvaly. Jejím cílem bylo zjistit nejčastější příčiny sociální izolace seniorů v sociálním pobytovém zařízení, ztráty kontaktů a celoživotních sociálních vztahů, které v důsledku této izolace vznikají. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o oblast teoretickou, která pomocí prezentace odborných zdrojů popisovala základní problematiku dané oblasti. Praktická část zjišťovala, prostřednictvím strukturovaného rozhovoru se záznamovým archem, existenci sociální izolace v domovech pro seniory a nejčastější příčiny sociální izolace klientů v sociálních pobytových službách, konkrétně v Domově seniorů Úvaly. Výsledky byly pro lepší přehled zpracovány do grafů a prezentovány. V závěru praktické části byly popsány návrhy opatření. Za přínos práce lze považovat možnost zpětné vazby a získání širšího náhledu na problematiku sociálního vyloučení uživatelů pro pracovníky tohoto zařízení
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57 s.
Subject(s)
senior, the user, client, the home for seniors, residential social services, social relationships, social isolation, loss of contact, loneliness, autonomy, respect, the act on social services, senior, uživatel, domov pro seniory, pobytové sociální služby, sociální vztahy, sociální izolace, ztráta kontaktů, osamělost, autonomie, respekt, zákon o sociálních službách
Citation
ISSN
ISBN