2020/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Cluster performance management
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Pelloneová, Natalie
  Předkládaný článek vychází z výzkumu hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Disertační práce autorky zjišťuje, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi finanční výkonností klastrových organizací vzniklých přístupem bottom-up a top-down. Do výzkumu byly vybrány oba typy klastrů splňující podmínku zralosti (vznik před rokem 2012 včetně) a vysoké aktivity. Finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů byla hodnocena pomocí ukazatelů ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/zaměstnance a EVA/tržby. Cílem výzkumu bylo prokázat, zda se veřejná podpora klastrů odrazí ve vyšší finanční výkonnosti členských subjektů. V závěrečné části článku jsou poté shrnuty a diskutovány zjištěné výsledky.
 • Item
  On safeguarding economic perspectives of regional enterprises in the trinational Neisse region
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Löhr, Albrecht; Straßberger, Nataly
  Tento článek se zaměřuje na ekonomický rozvoj zejména malých a středních podniků v hraničním trojúhelníku Německa, České republiky a Polska. Článek byl motivován především politickými strukturálními změnami ve východoněmeckých uhelných oblastech. Při přípravě tohoto článku autoři zjistili, že tato průlomová transformace se podobá, pokud jde o analýzu, strukturování opatření a zásady řízení, neočekávané krizi způsobené koronavirem. Organizace, jako jsou instituce pro hospodářský rozvoj sídlící v obcích, sítě či obchodní iniciativy i technologická centra, jako je Inovační centrum se sídlem v Bautzenu, by měly hrát důležitou roli při překonávání obou výzev ve své roli podporovatelů regionální ekonomiky a – v případě inovačních center – vytvářet podmínky pro nové podniky.
 • Item
  Sustainable tourism development – analysis of tourism development in Kosovo
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Tahiri, Alberta; Kovaçi, Idriz; Bushi, Fari
  Článek poskytuje teoretický přehled o udržitelném cestovním ruchu jako o systému cestovního ruchu, který se zaměřuje na kvalitativní rozvoj s ohledem na kvalitu života a prosperitu obyvatelstva, aniž by způsobil škodu v jiných aspektech. Udržitelný cestovní ruch je podskupinou udržitelného rozvoje. V článku jsou uvedeny rozdíly mezi těmito dvěma termíny a dalšími pojmy relevantními pro náš výzkum. Je analyzován rozvoj cestovního ruchu v Kosovu, včetně statistik o finanční podpoře cestovního ruchu kosovskou vládou. Na závěr je představena SWOT analýza současného stavu cestovního ruchu v Kosovu.
 • Item
  The development of the nonprofit sector in Russian regions: main challenges
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Artamonova, Anna
  Cílem tohoto článku je identifikovat hlavní překážky bránící rozvoji neziskového sektoru v ruských regionech. Výzkum je založen na přesvědčení, že jeho rozvoj je pro regionální sociálně-ekonomický systém zásadní a závisí na občanské angažovanosti. Výsledky analýzy dostupných statistických údajů a sociologického průzkumu provedeného v jednom z ruských regionů ukazují, že podíl Rusů zapojených do dobrovolnických aktivit je nízký; více než 80 % populace se neúčastní veřejných aktivit; méně než 10 % má určité znalosti o fungujících neziskových organizacích. Studie umožnila identifikovat tři skupiny hlavních překážek a formulovat některá doporučení pro jejich překonání.
 • Item
  Evaluation of application of new decision-making methods in selected companies: the use of business intelligence in practice
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Kašparová, Petra
  Stoupající tlak na rozhodování ve všech sférách lidského života se řadí mezi základní fenomény současné doby. Nejen ve firmách je tento jev způsoben zvyšujícími se nároky kladenými na celou společnost a potažmo na jednotlivé pracovníky. Článek v první části předkládá přehled doposud známých a užívaných nástrojů, které pracovníkům usnadňují jednu ze základních, dnes již nejen manažerských, funkcí – rozhodování. Na základě dostupné literatury dospěje předložená rešerše k představení vlastního návrhu možného rozřazení nejužívanějších rozhodovacích metod. Samotné zmapování jednotlivých nástrojů by však nebylo kompletní, pokud by využití těchto metod nebylo ověřeno v praxi. Hlavním cílem tohoto článku je zanalyzovat aplikaci několika základních metod rozhodování ve vybraných podnicích s důrazem na nově využívané nástroje, jako je datová analýza a principy business intelligence.